Vet - TSE-tiltak

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2005 av 5. august 2005 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående fôring av dyr...

Commission Regulation (EC) No 1292/2005 of 5 August 2005 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards animal nutrition...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg IV i TSE-forordningen.
Det er gjort følgende endringer i fôringsforbudet:

  •  Etter risikovurdering kan den enkelte medlemsstat tillate at det til fôring av produksjonsdyr benyttes rotvekster forurenset med benfragmenter. Fôrvare med innhold av slike forurensede rotvekster kan også tillates. Ved vurderingen skal det tas hensyn til mengde, mulig kilde til forurensningen (for eksempel smågnagere eller fugler) og endelig destinasjon/bruk av fôret
  •  Det tillates at blodprodukter fra ikke-drøvtyggere benyttes til fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere
  • Det tillates at blodmel fra ikke-drøvtyggere benyttes til fôring av fisk
  • Det tillates at hydrolyserte proteiner fremstilt av huder og skinn fra drøvtyggere brukes som fôr til produksjonsdyr (inklusiv drøvtyggere)

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forbygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer og i forskrift 22. desember 2000 nr. 1416 om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Den må også gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i august 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1292/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1292

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2005
Frist returnering standardskjema: 04.10.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen