Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EE-produkter

Kommisjonsbeslutning 2006/310/EF av 21. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly for å tilpasse vedlegget til den tekniske utvikling...

Commission Decision 2006/310/EC of 21 April 2006 amending the Annex to Directive 2002/95/EC on the restrictions of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsvedtaket ble fastsatt 21. april 2006. Kommisjonsvedtaket ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 82/2007.

Sammendrag av innholdet:

Innholdet av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (ee-produkter) reguleres i direktiv 2005/95/EF - RoHS-direktivet - Restrictions on Hazardous Substances. Bestemmelsene trådte i kraft 1. juli 2006. Følgende produktgrupper er omfattet: hvitevarer og andre husholdningsapparater, IT- og teleutstyr, forbrukerutstyr (brunevarer), belysningsutstyr og lyskilder, elektrisk og elektronisk verktøy, leketøy og fritids- og sportsutstyr og salgs- og pengeautomater. Gjennom vedtak 2006/310/EF tillates fortsatt bruk av bly i spesifikke bruksområder i noen bestemte produkter:

  • Bly i rørlamper med silikatbelagte rør
  • Blyhalogenid som lysemne i høyintensive utladningslamper (HID-lamper) for reprografi
  • Bly som aktivator i lyspulver (1 vektprosent eller mindre) i utladningslamper - dels i utladningslamper som anvendes som solarielamper og som inneholder fosfor som f.eks. BSF - dels i spesiallamper som anvendes til lyskopiering, litografi, insektsfeller, fotokjemiske prosesser og herdingsprosesser og som inneholder fosfor som f.eks. SMS
  • Bly i særlige sammensetninger som PbBiSn-Hg og PblnSn-Hg som hovedamalgam og PbSn-Hg som hjelpeamalgam i kompaktlysstofflamper
  • Blyoxid i glass som benyttes til glasslodding av for- og bakplater i flate floureserende lamper i billedskjermer med flytende krystaller (LCD).

Merknader: 

Visse komponenter og materialer som inneholder bly har det foreløpig vist seg vanskelig å finne fullgode erstatninger for, eller helse- og miljøulempene ved disse alternativene er større enn fordelene. Bly kan derfor fortsatt benyttes i disse spesifikke bruksområder i noen helt bestemte produktgrupper inntil det finnes fullgode erstatninger. Dette kan også være produkter, primært lamper, hvor f.eks. det lave strømforbruket ved denne lampetypen er klart mer fordelaktig enn ulempene ved et forholdsvis lite forbruk av bly.

Sakkyndige instansers merkander:

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgrupper dette regelverket faller inn under, og er også i kontakt med berørte parter.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)1622
Rettsaktnr.: 2006/310/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/95/EF
Celexnr.: 32006D0310

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2006
Frist returnering standardskjema: 15.06.2006
Dato returnert standardskjema: 20.06.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen