GMO-søknader - format for sammendrag

Rådsvedtak 2002/813/EF av 3. oktober 2002 om formatet for sammendrag av informasjon i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF...

Council Decision 2002/813/EC of 3 October 2002 establishing, pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, the summary notification information format for notifications concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms for p...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2002

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Status Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 127/2007 28. september 2007.

Sammendrag av innholdet Rettsakten gir nærmere regler for hvordan sammendraget av en søknad skal utformes når dette videresendes Kommisjonen og de andre medlemsland ved søknader til forsøksutsettinger av GMO. Merknader Dette er en standardisert mal for sammendrag av søknader om omsetning av GMO. Malen vil fungere som et søknadsskjema og vil også være standard ved søknader etter genteknologiloven.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø der berørte departementer er representert, og funnet akseptabel og relevant. 

Vurdering

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Forslaget forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2002/813/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32002D0813

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2002
Frist returnering standardskjema: 16.12.2002
Dato returnert standardskjema: 30.08.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen