Hygiene - kontrollforordning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 av 23. mai 2006 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder Fellesskapets referanselaboratorier...

Commission Regulation (EC) No 776/2006 of 23 May 2006 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards Community reference laboratories...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 omtaler i Artikkel 32 Community Reference Laboratories (CRL) og lister i Vedlegg VII noen CRL. Aktiviteten til CRL skal dekke behovet for presise analytiske og diagnostiske resultater på områdene mat, fôr og dyrehelse.

EU kommisjonen åpnet i 2005 for at laboratorier i EU kunne søke om å bli oppnevnt som CRL på områder som ikke var nevnt i vedlegg VII til 882/2004. Søknadene ble evaluert og de beste på hvert område ble utnevnt til CRL og disse er angitt i vedlegget til Kommisjonsforordning 776/2006.

Vedlegg VII i Kontrollforordningen 882/2004 er erstattet av teksten i vedlegget til forordning 776/2006 og omfatter nå CRL nevnt i 34 punkter. CRL er oppnevnt for en enkelt analytt eller for flere beslektede analytter eller for produktgrupper.  

Merknader

Foreliggende rettsakt, forordning (EF) nr. 776/2006, vil bli gjennomført i forskriften som vil gjennomføre kontrollforordningen. Kontrollforordningen er enda ikke en del av EØS-avtalen og dermed heller ikke en del av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet anseer rettsakten som akseptabel.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet.

Vurdering

  Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten hører i EØS-avtalen også inn under Vedlegg I Kapittel II og Vedlegg II Kapittel XII, men det lar seg ikke registrere inn i notatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0776/2006
Basis rettsaktnr.: 0882/2004
Celexnr.: 32006R0776

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2006
Frist returnering standardskjema: 28.07.2006
Dato returnert standardskjema: 05.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen