Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/321/EF av 28. april 2006 om endring av vedtakene 2005/710/EF, 2005/733/EF og 2005/758/EF angående utvidelse av den tiden de skal gjelde av visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Romania, Tyrkia og Kroatia...

Commission Decision 2006/321/EC of 28 April 2006 amending Decisions 2005/710/EC, 2005/733/EC and 2005/758/EC as regards an extension of their period of application for certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in Romania, Tyrkey and Croatia (notified under docum...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten krever gjennomføring i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Da de norske forskriftene ikke er tidsbegrenset, kreves det i realiteten ikke forskriftsendring bare for å ta vedtakene inn i hjemmelsrekken for den enkelte forskrift.

Rettsakten er for Romanias vedkommende gjennomført ved forskrift 13. juni 2006 nr. 625 om endring i forskrift 14. oktober 2005 nr. 1202 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Romania, da ytterligere endringer i forskriften var nødvendige for å gjennomføre andre rettsakter.

Rettsakten er for Kroatias vedkommende gjennomført ved forskrift 30. mai 2006 nr. 590 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia, da ytterligere endringer i forskriften var nødvendige for å gjennomføre andre rettsakter.

Når det gjelder forskrift 25. oktober 2005 nr. 1237 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Tyrkia er det notifisert til ESA at den gjennomfører rettsakten for så vidt gjelder Tyrkia.

Rettsakten forlenger gyldigheten av vedtakene 2005/710/EF, 2005/733/EF og 2005/758/EF til 31. juli 2006.

Rettsakten krever endring i:

Forskrift 14. oktober 2005 nr. 1202 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Romania (vedtak 2005/710/EF) for å ta inn henvisning til rettsakten i hjemmelsrekken for forskriften.

Forskrift 25. oktober 2005 nr. 1237 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Tyrkia (vedtak 2005/733/EF) for å ta inn henvisning til rettsakten i hjemmelsrekken for forskriften.

Forskrift 28. oktober 2005 nr. 1253 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Kroatia (vedtak 2005/758/EF) for å ta inn henvisning til rettsakten i hjemmelsrekken for forskriften.

De norske forskriftene er ikke tidsbegrenset, og det er ikke krav om reell endring i dem.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifisering til ESA på Form 1 ble sendt 26.06.2006 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/321/EF
Celexnr.: 32006D0321

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.06.2006

Lenker