Vet - biprodukter

Kommisjonsvedtak 2006/311/EF av 21. april 2006 om endring av kommisjonsvedtak 2004/407/EF når det gjelder import av fotografisk gelatin...

Commission Decison 2006/311/EC of 21 April 2006 amending Commission Decision 2004/407/EC as regards imports of photographic gelatine...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifikasjon fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2004/407/EF. Vedtak 2004/407/EF gjør unntak fra forordning (EF) nr. 1774/2002, biproduktforordningen, slik at gelatin fremstilt av kategori 1-materiale kan importeres fra Japan og USA til godkjente bedrifter i Frankrike, Nederland og UK for å brukes til fremstilling av fotografisk materiale. Gelatinet kan etter direkte import til mottakerlandet ikke markedsføres i andre medlemsstater, men utelukkende brukes for fremstilling av fotografisk materiale i de godkjente bedriftene som er oppført i vedtakets vedlegg I. Rettsakten godkjenner en bedrift i Luxembourg for å ta imot slik gelatin. Importen til Luxembourg skjer delvis via Belgia, og Belgia må derfor også føres opp som importland for gelatin til bruk i den godkjente bedriften i Luxembourg.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Gjeldende norske regler og interesser på området:

Forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse animalske produkter og animalsk avfall.

Forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1774/2002 i norsk rett er under utarbeidelse. Denne forskriften vil erstatte forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse animalske produkter og animalsk avfall.

Forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/311/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0311

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2006
Frist returnering standardskjema: 16.06.2006
Dato returnert standardskjema: 04.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen