Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/327/EF av 28. april 2006 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder forlengelse av gyldigheten av beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i visse medlemsstater...

Commission Decision 2006/327/EC of 28 April 2006 amending Decision 2003/526/EC as regards the prolongation of the application of protection measures relating to classical swine fever in certain Member States...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten kan anses som gjennomført i Norge, da forskrift 28. april 2006 nr. 474 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området ikke er tidsbegrenset.

Rettsakten forlenger gyldigheten av vedtak 2003/526/EF fra 30. april 2006 til 30. april 2007. Vedtak 2003/526/EF ble fastsatt 18. juli 2003 i forbindelse med utbrudd av klassisk svinepest hos villsvin i visse medlemsstater. Gyldigheten av det er senere blitt forlenget flere ganger.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/327/EF
Celexnr.: 32006D0327

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker