Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/328/EF av 4. mai 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

Commission Decision 2006/328/EC of 4 May 2006 amending Decision 2006/274/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2006/274/EF og opprettholder visse restriksjoner i forhold til handel med levende svin og produkter av svin på grunnlag av utbrudd av klassisk svinepest i Tyskland. Rettsakten retter seg hovedsakelig mot Tyskland ved at tyske veterinærmyndigheter skal sikre at det ikke sendes svin og produkter av svin fra Nordrhein-Westfalen til andre medlemsstater eller til tredjeland. Tyskland kan tillate transport av svin til slakt hvis de har vært holdt på et sted som ligger utenfor de berørte områdene i Nordrhein-Westfalen og besetningen ikke har mottatt levende svin de siste 30 dagene før transport. 

For de delene av rettsakten som retter seg mot medlemsstatene, opprettholdes visse restriksjoner mot å sende svin til slakterier i Nordrhein-Westfalen. Medlemsstatene skal sikre at kjøretøy som har vært brukt til transport av svin i Tyskland eller har vært på sted hvor det holdes gris i Tyskland, skal rengjøres og desinfiseres to ganger før de kan brukes til transport av svin utenfor Tyskland. 

Rettsakten medfører ingen endringer i forskrift 28. april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.    

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/328/EF
Celexnr.: 32006D0328

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen