Vin - endringer av 1622/2000 og 884/2001

Kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2006 av 27. april 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for implementeringen av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og fastsettelse av Fellesskapets bestemmelser for ønologisk praksis og...

Commission Regulation (EC) No 643/2006 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes, and Regulation (...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til EØS-komitébeslutning er oversendt Kommisjonen.

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr 1622/2000 og forordning (EF) nr 884/2001.

Endringenen omfatter:

1)       Tillatelse til ønologisk framgangsmåter er gitt i forordning 1493/1999,og nærmere bestemmelser om grenseverdier og kriterier er gitt i forordning 1622/2000. Med bakgrunn i at L-ascorbinsyre og dimethyldicarbonat er blitt tillatt jfr. forordning 1493/1999, er det fastsatt grenseverdier og kriterier for anvendelse av L-ascorbinsyre og dimethyldicarbonat. Denne oppdateringen av bilagene til forordning 1622/2000 er gitt bilag I og II i forordning 643/2006.
2)       Bestemmelser om følgedokumenter og registreringer er gitt i forordning 884/2001. Registrering omfatter angivelse av visse behandlinger. De særlige kjennetegn for tilsetning av dimethyldicarbonat i vin medfører at bruk av stoffet skal angis i til- og avgangsbøker. Forordning 643/2006 endrer artikkel 14(1) i forordning 884/2001 om hvilke handlinger som skal nevnes i til- og avgangsbøkene.

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift  31. august 1998 nr 855 om vin, alkoholsterke og aromatiserte drikker m.v.

Sakkyndige instansers merknader:

Industri- og andre organisasjoners synspunkter:

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF), Vinmonopolet og Arcus: Ingen innvendinger. 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Artikkel 14(1) befinner seg i Title II (som omhandler registre) i forordning 884/2001. EFTA-landene har bedt om unntak fra Title II i tilpasningsteksten til 884/2001. Det bør derfor bes om unntak fra Artikkel 2 i forordning 643/2006, som refererer til endringer i Artikkel 14(1) i forordning 884/2001.

Rettsakten er ellers relevant og aksptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0643/2006
Basis rettsaktnr.: 1622/2000
Celexnr.: 32006R0643

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 09.06.2006
Dato returnert standardskjema: 03.07.2006
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen