Endring av tekniske krav til landbruks- og skogbru

Kommisjonsdirektiv 2006/26/EF av 2. mars 2006 om endring av direktiv 74/151/EØF,77/311/EØF,78/933/EØF og 89/173/EØF om landbruks- og skogbrukstraktorer...

Commision Directive 2006/26/EC of 2 March amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directives 74/151/EEC, 77/311/EEC, 78/933/EEC and 89/173/EEC relating to wheeled agricultural or forestry tractors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt av EU-kommisjonen 2. mars 2006.                            

Direktiv 2006/26/EU er en endring av direktivene 74/151/EØF,77/311/EØF,78/933/EØF og 89/173/EØF for å tilpasse direktivene den tekniske utviklingen som har vært for traktorer. 

I direktiv 74/151/EØF endres bilag 1 for å tilpasse kravene til største tillatte totalvekt samt akseltrykk til moderne traktorer.

I direktiv 77/311 er det endring av prøvemetoden for traktorer når det gjelder støy, i direktivet er bestemmelsene for prøvemetode harmonisert med prøvemetoden innen OECD og ISO5131:1996.

Kravene i direktiv 78/933/EØF om montering av lykter og lyssignaler på traktorer tilpasses nåværende behov for enklere konstruksjon og bedre belysning.

For å beskytte føreren, vil det i henhold til direktiv 89/173/EU bli tillatt med vinduer, foruten frontvindu, av plast eller polykarbonat. Videre skal mekaniske forbindelser tilpasses ISO 6489-1. Det vil også bli krav om at varme overflater i nærheten av innstigningstrinnene og håndtak som brukes til innstigingen skal være beskyttet med en deksel. Videre er det krav om at batterier som ikke er jordet skal være beskyttet mot kortslutning.

Direktiv 2006/26/EF skal gjennomføres i medlemslandene senest 31. desember 2006 og gjelder fra 1. januar 2007. Fra 1. juli 2007 må typegodkjente kjøretøy oppfylle kravene i direktivet og fra 1. juli 2009 kan kjøretøy som ikke oppfyller kravene, nektes registrert, solgt eller tatt i bruk.

Vurdering

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965 har innarbeidet grunndirektivene. I kap. 10 § 10-1 er direktiv 74/151/EF innarbeidet, i kap. 24 § 24-11 som gir regler for støy er direktiv 77/311/EF innarbeidet, i kap. 28 § 28-3 er direktiv 78/933/EF som gir bestemmelser lys innarbeidet. Videre er direktiv 89/173/EF som gjelder vinduer innarbeidet i kap.31.

Kjøretøyforskriften er endret for å inkludere direktivet i forskriften. Endringene som er foretatt vil gi et høyere sikkerhetsnivå for traktorer og direktivene blir hamonisert med gjeldende alternative standarder for traktorer. Vi får med endringene et enklere regelverk å forholde oss til.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i forbindelse med godkjenning av dette direktivet gjennom deltagelse på CATP-møter for traktorer og har støttet endringene som er foretatt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/26/EF
Basis rettsaktnr.: 1974/151/EF
Celexnr.: 32006L0026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2006
Frist returnering standardskjema: 02.05.2006
Dato returnert standardskjema: 26.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 110/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.11.2006
Høringsfrist: 18.12.2006
Frist for gjennomføring: 31.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2006

Lenker

Til toppen