Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 249/2006 av 13. februar 2006 som endrer forordningene (EF) nr. 2430/1999, (EF) nr. 937/2001, (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 som omhandler betingelser for godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr som tilhører gruppen koksiodiostatika og andre legemidler...

Commission Regulation (EC) No 249/2006 of 13 February 2006 amending Regulations (EC) No 2430/1999, (EC) No 937/2001, (EC) No 1852/2003 and (EC) No 1463/2004 as regards the terms of the authorisation of certain additives in feedingstuffs belonging to the group of coccidiostats and other medici...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer navnet på eieren av rettighetene til godkjenningen av visse tilsetningsstoffer i fôr som tilhører gruppen koksidiostatika.

Godkjenningen av et tilsetningsstoff gis på betingelsen av at stoffet markedsføres og selges kun av den som har søkt om godkjenning. Navnet på denne oppføres i tilhørende rettsakt. Når rettighetene til et tilsetningsstoff selges til et annet firma medfører det endringer i de rettsaktene der godkjenningen av tilsetningsstoffet er gitt. I dette tilfellet er rettighetene til visse tilsetningsstoffer solgt hhv. fra Hoechst Roussel Vet GmbH og Intervet International BV til Huvepharma NV. Rettighetene ble overført med effekt fra 1. august 2005.

Stoffene det gjelder er følgende:

 • Halofuginon hydrobromid 6 g/kg (Stenorol) som har en godkjenning for ti år for livkylling.
 • Salinomycin natrium 120 g/kg (Sacox 120) som har en godkjenning for ti år for slaktekanin
 • Salinomycin natrium 120 g/kg (Sacox 120 mikroGranulat) som har en godkjenning for ti år for livkylling
 • Salinomycin natrium 120 g/kg (Sacox 120 mikroGranulat) som har en godkjenning for ti år for slaktekylling

Rettsakten medfører følgende endringer i forordningene:

 • I forordning (EF) Nr 2430/1999, vedlegg I, kolonne 2, for stoffet E 764, skal ordene Hoechst Roussel Vet GmbH erstattes med Huvepharma NV.
 • I forordning (EF) Nr 937/2001, vedlegg IV, kolonne 2, for stoffet E 766, skal ordene Intervet International BV erstattes med Huvepharma NV
 • I forordning (EF) Nr 1852/2003, i vedlegget, kolonne 2, for stoffet E 766, skal ordene Intervet International BV erstattes med Huvepharma NV
 • I forordning (EF) Nr 1463/2004, i vedlegget, kolonne 2, for stoffet E 766, skal ordene Intervet International BV erstattes med Huvepharma NV

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Norge har nasjonalt unntak mht. godkjenning av koksidiostatika.

Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

EØS-notatet er godkjent 05.04.2006 av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk, Landbruks- og matdepartementet, som er ansvarlig seksjon for fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0249/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0249

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.02.2006
Frist returnering standardskjema: 03.04.2006
Dato returnert standardskjema: 19.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 106/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.04.2006
Høringsfrist: 15.07.2006
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen