Fôr - uønskede stoffer

Kommisjonsdirektiv 2006/13/EF av 3. februar 2006 om endring av vedleggene I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i dyrefôr når det gjelder dioksiner og dioksinliknende PCB...

Commission Directive 2006/13/EC of 3 February 2006 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed as regards dioxins and dioxin-like PCBs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer endringer mht. grenseverdier og tiltaksgrenser for dioksiner og dioksinliknende PCB  (dl-PCB)i fôr.


Bakgrunnen for endringene er:

I en risikovurdering fra SCF (Scientific Committee for Food) i 2001 ble det satt en TWI (”tolerable weekly intake”)for dioksiner og dioksinliknende PCB. Det ble også stadfestet at en betydelig andel av den europeiske befolkningen får i seg mer av disse stoffene enn TWI. Den største kilden er maten (90 %) og da hovedsakelig mat av animalsk opprinnelse (80 %). Visse befolkningsgrupper i noen land kan ha større risiko ut fra spesielle matvanser. Hovedkilden til dioksiner og dl-PCB i maten, er fôret. 

I en risikovurdering fra SCAN (Scientific Committee for Animal Nutrition) i november 2000 ble det vist til at de fôrvarene som er mest forurenset av dioksiner og dl-PCB, er fiskemel og fiskeolje, og at den som er nest mest forurenset er animalsk fett. SCAN anbefalte at man skulle konsentrere seg om å redusere mengdene dioksiner og dl-PCB i de mest forurensede varene.

I direktiv 2002/32 ble det så satt grenseverdier for dioksiner i en rekke fôrvarer. Det ble ikke satt noen grenseverdier for dl-PCB pga manglende datagrunnlag. Det ble også satt tiltaksgrenser for dioksiner, gitt som en Kommisjonsanbefaling (2002/201/EC av 4. mars 2002). Tiltaksgrenser er grenser hvor det fortsatt er lovlig å omsette fôrvaren, men man må sette i gang tiltak for å identifisere kilden til dioksiner og samtidig iverksette tiltak for å redusere muligheten for at slikt kan skje igjen.

Rettsakten innebærer følgende endringer i direktiv 2002/32:

  • Listen over fôrvarer med grenseverdier og tiltaksgrenser blir utvidet til å omfatte mikromineraler, binde og antiklumpemidler, premikser, vegetabilske produkter og bi-produkter derav
  • I tillegg til grenseverdier for dioksiner blir det nå også satt grenseverdier for summen av dioksiner og dl-PCB. Disse verdiene avspeiler i hovedsak de bakgrunnsverdier som finnes
  • Det blir også satt tiltaksgrenser for dl-PCB (dvs kun dl-PCB, ikke summen slik det er for grenseverdiene)
  • Tiltaksgrensene for dioksiner blir som før, men overføres fra Kommisjonens anbefaling 2002/201/EC til direktiv 2002/32/EC, bilag II
  • Fersk fisk som brukes til pelsdyrfôr er unntatt fra maks.grensene
  • I tillegg blir det i fortalen til direktivet sterkt poengtert at næringen må øke sin innsats i forhold til å rense fiskeolje og at man må jobbe for å finne frem til ny teknologi for å fjerne dioksiner og dl-PCB fra fiskemel og fiskeproteinhydrolysater. Det ble også fremhevet at det er spesielt grenseverdiene for fiskeolje, fiskemel og fiskeproteinhydrolysater som vil bli revurdert og det understrekes at de vil bli markant redusert når grenseverdiene i dette direktivet kommer opp til diskusjon igjen innen 31.12.2008. Grenseverdiene vil reduseres så mye som de kan i forhold til det som er teknologisk mulig. Til tross for at fortalen ikke er juridisk bindende, er dette en sterk oppfordring til næringen om at de må øke innsatsen mht rensing av fôr og det viser hvilken vei regelverksutviklingen går.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Siden grenseverdiene stort sett reflekterer det bakgrunnsnivå vi har i dag, vil de ikke medføre noen særlige konsekvenser for næringen i første omgang. I og med at næringen oppfordres til å øke innsatsen mht. rensing av fiskeolje, fiskemel og fiskeproteinhydrolysater, vil dette kunne medføre at næringen bruker økte ressurser på dette området.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er viktig å ha satt grenseverdier som også omfatter dl-PCB. Det var opprinnelig planlagt i EU å revurdere grenseverdiene for dioksiner innen 31.12.2004. Dette arbeidet er blitt forsinket, og den planlagte revisjonen med sikte på å redusere innholdet av dioksiner og dl-PCB er derfor blitt utsatt og skal skje innen 31.12.2008. Mattilsynet ser positivt på at bransjen oppfordres til å treffe tiltak for å øke kapasiteten for dekontaminering, spesielt for fiskeolje, fiskemel og fiskeproteinhydrolysat. Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/13/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2006
Frist returnering standardskjema: 23.03.2006
Dato returnert standardskjema: 03.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 106/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen