Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabil...

Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker...

Commission Directive 2005/46/EC of 8 July 2005 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for amitraz...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. mars 2006.

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer grenseverdiene for amitraz. Dette stoffet ble besluttet ikke inkludert i vedlegg I til direktiv 91/414 og vil dermed ikke bli tillatt brukt i EU etter en overgangsfase (bortsett fra i noen få bruksområder (essential uses). Som en konsekvens av dette settes MRL (maximum residue limit) på deteksjonsgrensen.
Merknader
Forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av planevernmidler mv i næringsmidler vil måtte endres.
Amitraz er ikke godkjent i Norge og de fastsatte grenseverdiene vil derfor ikke få noen konsekvenser for bruk i Norge.
Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.
Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/46/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0046

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.07.2005
Frist returnering standardskjema: 20.08.2005
Dato returnert standardskjema: 25.08.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker