Kommisjonsforordning (EF) nr 199/2006 som endrer forordning (EF) nr. 466/2001 om grenseverdier for visse kontaminanter i næringsmidler når det gjelder dioksiner og dioksin-lignende PCB ...

Kommisjonsforordning (EF) nr 199/2006 som endrer forordning (EF) nr. 466/2001 om grenseverdier for visse kontaminanter i næringsmidler når det gjelder dioksiner og dioksin-lignende PCB ...

Commission regulation (EC) No 199/2006 amending Regulation (EC) No. 466/2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards dioxins and dioxin-like PCBs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Innholdet i denne rettsakten er gått inn i den konsoliderte versjonen Kommisjonsforordning nr 1881/2006.

Sammendrag av innhold:

Rettsakten innlemmer grenseverdier for dioksinlignende PCB, i tillegg til de eksisterende for dioksiner, inn i forordning (EF) nr. 466/2001, jf. EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II.

Ny grenseverdi for marin olje i EU ble etter vedtak av nye grenseverdier dobbelt så høy (10 pg TE/g). EU har satt satt som mål at eksponeringen for disse stoffene skal reduseres. Grenseverdiene skal igjen revideres senest 31.12.2008 med det mål å senke grenseverdiene og også se på muligheten for å sette grenseverdier for andre matvarer. De eksisterende grenseverdiene for dioksiner vil bli beholdt i en overgangsperiode fram til 2009. I tillegg blir det nå satt en ny grenseverdi for total TE (summen av alle dioksiner og dl-PCB i prøven). Fra 2009 vil det bare være en grenseverdi for summen av alle dioksiner, furaner og dl-PCB i en prøve. 

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Norge har siden 2003 hatt en nasjonal grenseverdi for dl-PCB i marine oljer (3 pg TE/g) . Denne grenseverdien er basert på helsevurderinger fra daværende Statens næringsmiddeltilsyns vitenskapskomité. Den nasjonale grenseverdien har vært i tillegg til EØS grenseverdien for dioksiner i fiskeolje på 2 pg TE/g, som kom i 2002. Dette har sikret at norsk marin olje ikke har hatt nivåer av dioksiner og dl-PCB over 5 pg TE/g. For andre matvaregrupper har Norge hatt sammenfallende regelverk som EU.

Rettsakten er akseptabel med følgende tilpasningstekst, jf. vurdering:

32006 R 0199: Regulation (EC) No 199/2006 of the European Commission of 3 February 2006 amending regulation (EC) No 466/2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards dioxins and dioxin-like PCBs.  The provisions of this Regulation shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following adaptation:  Norway may, with regard to the maximum level for dioxins and dioxin-like PCBs in marine oil, maintain its national legislation which leads to a maximum level for the sum of dioxins, furans and dioxin-like PCBs (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) of 5 pg TEQ/g.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert.  

Mattilsynet har vært i kontakt med Møller (Orkla) og Pronova om denne forordningen, som er de store produsentene av marine oljer i Norge. Næringen er positiv til opprettholdelse av dagens norske regelverk på området, og de benytter allerede teknologien som trengs for å rense produktet.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Marin olje benyttes både til humant konsum, som forråstoff og til diverse andre produkter. Kommentarene i dette notatet gjelder kun olje ferdig til humant konsum.

Mattilsynet er kjent med at det er knyttet problemstillinger til import av fiskeolje fra 3. land. Olje tas ofte inn i store partier, hvor deler av partiet skal gå til humant konsum, og deler skal gå til for. Dette gir utfordringer bl.a. knyttet til:

1) Når et parti skal prøvetas (ved import eller etter rensing ved norsk bedrift)

2) Prøvetagning mot rett regelverk - forskjellige grenser gjelder for fôr og humant konsum.

3) Godkjenning av virksomheter som kan levere produkter til humant konsum.

4) Klassifisering av partiet - er et helt parti først blitt klassifisert til f.eks fôr, kan ikke deler av partiet tas ut, renses og selges til humant konsum.

Dette er problemstillinger som Mattilsynet er kjent med, og som det jobbes med å løse.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0199/2006
Basis rettsaktnr.: 0466/2001
Celexnr.: 32006R0199

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen