Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/147/EF av 24. februar 2006 om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og tilhørende tiltak for flytting i Nederland...

Commission Decision 2006/147/EC of 24 February 2006 on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in the Netherlands...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skal formelt sett gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Nederland har lagt fram en plan for vaksinering av fjørfe i forbindelse med høypatogen aviær influensa. Rettsakten godkjenner planen og fastsetter en del vilkår i forbindelse med gjennomføring av planen. Det er bestemmelser om flytting av levende fjørfe, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter. Det skal følge med handelsdokument ved forflytninger som sier at forsendelsen er i samsvar med rettsaktens krav. Ved forsendelse til en annne medlemsstat skal veterinærmyndighetene i mottakerlandet varsles.

Rettsakten har også krav om vask og desinfeksjon av alt utstyr som brukes til transport av levende dyr, egg, kjøtt, kjøttprodukter og fôr før og etter transport.

Merknader

Rettsakten retter seg mot Nederland. Den får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/147/EF
Celexnr.: 32006D0147

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker