Vet - animalsk avfall

Kommisjonsvedtak 2005/869/EF av 2. desember 2005 om endring av vedtak 2005/62/EF når det gjelder utvidelse av overgangsperioden for Kypros...

Commission Decision 2005/869/EC of 2 December 2005 amending Decision 2005/62/EC as regards the extension of the transitional period for Cyprus...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger overgangsperioden som Kypros har for å brenne eller grave ned animalske biprodukter på virksomheter til 1. januar 2007. Kypros forpliktes til å sende rapport til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november 2006  om hvordan det går med etablering av system for å håndtere avfall. Rettsakten retter seg bare mot Kypros.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/869/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0869

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2006
Frist returnering standardskjema: 16.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen