Vet - import akvakulturprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/155/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 97/102/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter fra Russland, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

Commission Decision 2005/155/EC of 18 February 2005 amending Decision 97/102/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Russia, as regards the designation of the competent authority and the model of health certificate...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Russland er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 97/102/EF og fastsetter ny kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiskeprodukter ved eksport fra Russland. Helsesertifikat som skal følge forsendelser, er noe endret og følger som vedlegg til rettsakten.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Russland må føres opp på Mattilsynets tredjelandsliste, jf. kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 1-13.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/155/EF
Celexnr.: 32005D0155

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen