Vet - import bløtdyr

Kommisjonsvedtak 2005/409/EF av 31. mai 2005 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/804/EF som fastsetter de dyrehelsemessig vilkårene og sertifikatkrav ved import av bløtdyr og deres egg og gameter for videre vekst, oppfôring, gjenutsett eller humant konsum ...

Commission Decision 2005/409/EC of 31 May 2005 amending Annex I to Decision 2003/804/EC laying down the animal health conditions and certification requirements for imports of molluscs, their eggs and gametes for further growth, fattening, relaying or human consumption ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i norsk rett samtidig med fastsettelse i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir en oppdatert liste over områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere visse arter levende bløtdyr, rogn og melke til EU for akvakultur, gjenutlegging eller tilvirkning for humant konsum.

Merknader

Rettsakten medfører behov for endring av vedlegg 12 i forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Liste over områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere visse arter levende bløtdyr, rogn og melke til EØS er fastsatt i vedlegg 12 til omsetningsforskriften og er kunngjort på Lovdata. Ved endring av vedlegg 12 anbefaler Mattilsynet at dette kunngjøres på Mattilsynets internettside, at eksisterende vedlegg 12 fjernes fra Lovdata og erstattes med en henvisning til Mattilsynets internettside. Dette er i samsvar med etablert praksis vedrørende andre lister over godkjente tredjestater hvorfra import tillates.  

Rettsakten gir ikke frihet til å lage utfyllende nasjonale regler, medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA, men ESA varsles om gjennomføring.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant. Den vurderes som akseptabel og det er ikke noe alternativ til implementering.

Utkast til endringsforskrift er oversendt Fiskeri- og kystdepartementet 2.3.2006 med forespørsel om unntak fra høring. Dato for gjennomføring og varsling til ESA om gjennomføring avhenger av tilbakemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/409/EF
Celexnr.: 32005D0409

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.03.2006
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker