Vet - import embryo storfe

Kommisjonsvedtak 2005/217/EF av 9. mars 2005 om fastsetting av de dyrehelsemessige vilkårene og krav til veterinærattester ved import av storfeembryo til Fellesskapet...

Commission Decision 2005/217/EC of 9 March 2005 establishing the animal health conditions and the veterinary certification requirements for imports into the Community of bovine embryos...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skulle vært gjennomført i norsk rett fra 5. april 2005, men ble som opplyst i avsnittet over, opphevet 1. januar 2006.

Rettsakten lister opp tredjestater som det kan importeres storfeembryo fra. Embryo må være samlet inn eller produsert av embryoinnsamlings- eller -produksjonsgrupper som er listet i vedlegget til vedtak 92/452/EØF. Det fastsettes krav til attestasjon som skal følge embryo ved import. Det gjøres unntak fra attestasjonskravene for import inntil 31. desember 2006 på visse vilkår.

Rettsakten ville medført behov for endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe. Rettsakten ble imidlertid opphevet av vedtak 2006/168/EF som gjelder fra 1. januar 2006 og vil derfor ikke bli gjennomført i norsk rett.

Vurdering

Rettsakten var relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/217/EF
Celexnr.: 32005D0217

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker