Vet - import levende fisk

Kommisjonsvedtak 2005/742/EF av 19. oktober 2005 om endring av vedtak 2003/858/EF når det gjelder liste over områder som det kan tillates importert visse arter levende fisk og deres egg og gameter fra for videre oppdrett innen Fellesskapet ...

Commisssion Decision 2005/742/EC of 19 October 2005 amending Decision 2003/858/EC as regards the list of territories from which importation of certain species of live fish, their eggs and gamets intended for farming in the European Community is authorised...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i norsk rett samtidig med fastsettelse i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir en oppdatert liste over områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere visse arter levende fisk, rogn og melke til EU for akvakultur. Listen er også forenklet slik at krav gitt i helsesertifikatmodellen ikke lenger gjentas i listen.

Merknader

Rettsakten medfører behov for endring av vedlegg 8 i forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Liste over områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere visse arter levende fisk, rogn og melke til EØS er fastsatt i vedlegg 8 til omsetningsforskriften og er kunngjort på Lovdata. Ved endring av vedlegg 8 anbefaler Mattilsynet at dette kunngjøres på Mattilsynets internettside, at eksisterende vedlegg 8 fjernes fra Lovdata og erstattes med en henvisning til Mattilsynets internettside. Dette er i samsvar med etablert praksis vedrørende andre lister over godkjente tredjestater hvorfra import tillates.  

Rettsakten gir ikke frihet til å lage utfyllende nasjonale regler, medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA, men ESA varsles om gjennomføring.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant. Den vurderes som akseptabel og det er ikke noe alternativ til implementering.

Utkast til endringsforskrift er oversendt Fiskeri- og kystdepartementet 2.3.2006 med forespørsel om unntak fra høring. Dato for gjennomføring og varsling til ESA om gjennomføring avhenger av tilbakemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/742/EF
Celexnr.: 32005D0742

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.03.2006
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker