Vet - kjæledyr

Kommisjonsvedtak 2006/48/EF av 27. januar 2006 om endring av vedtak 2004/233/EF når det gjelder liste over laboratorier som er godkjent for å kontrollere effekten av vaksinering mot rabies hos visse domestiserte kjøttetere...

Commission Decision 2006/48/EC of 27 January 2006 amending Decision 2004/233/EC as regards the list of laboratories authorised to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner laboratoriet Vet Med Labor GmbH i Ludwigsburg, Tyskland, for å sjekke antistofftiter hos kjæledyr som er vaksinert mot rabies. Det er AFSSAs laboratorium i Nancy i Frankrike som setter kriteriene for godkjenning og som vurderer de enkelte laboratorier forut for godkjenning.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/48/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0048

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2006
Frist returnering standardskjema: 16.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen