Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - soner VHS og IHN

Kommisjonsvedtak 2006/214/EF av 7. mars 2006 om endring av vedleggene I og II til vedtak 2002/308/EF som setter opp lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)...

Commission Decision 2006/214/EC of 7 March 2006 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007 ved EØS-komitéens beslutning nr. 1/2007

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over soner og anlegg som er fri for fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og/eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN). Endringene omfatter Italia, Frankrike, Østerrike og Tyskland. Disse landene har dokumentert at visse områder på deres territorium tilfredsstiller kravene til å bli erklært fri for en eller begge sykdommene. Listen endres i samsvar med den fremlagte dokumentasjonen. Vedtak 2002/308/EF er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 29/2003 av 14. mars 2003).

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Listen gis ikke som en del av norsk forskrift, men oppdatert liste må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/214/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0214

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2006
Frist returnering standardskjema: 28.04.2006
Dato returnert standardskjema: 29.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen