Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/72/EF av 28. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Antigua og Barbuda...

Commission Decision 2005/72/EC of 28 January 2005 laying down special conditions for imports of fishery products from Antigua and Barbuda...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Antigua og Barbuda og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten fastsetter kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiskeprodukter ved eksport fra Antigua og Barbuda. Det fastsettes videre vilkår for import til Fellesskapet av fiskeprodukter fra Antigua og Barbuda. Helsesertifikat som skal følge forsendelser er vedlegg til rettsakten. Det samme er liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Antigua og Barbuda må føres opp på Mattilsynets tredjelandsliste og virksomhetene/fartøyene må settes inn på Mattilsynets liste over virksomheter som er godkjent for eksport til Norge, jf. kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 1-13.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/72/EF
Celexnr.: 32005D0072

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker