EE-produkter

Kommisjonbeslutningene 2006/690/EF, 2006/691/EF og 2006/692/EF av 12. oktober 2006 om bly, kadmium og seksverdig krom...

Commission Decisions 2006/690/EC, 2006/691/EC and 2006/692/EC of 12 October 2006 regarding lead, cadmium and hexavalent chromium...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsvedtakene ble vedtatt 12. oktober 2006. Rettsaktene ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Forslag til unntak er basert på søknader og innspill fra berørt industri. Kommissjonen fremmer forslag til unntak fra de generelle forbudene gjennom høring (stakeholder consultation).

Statens forurensningtilsyn (SFT) legger ut og informerer om disse stakeholder konsultasjonene på sine hjemmesider - www.sft.no

Sammendrag av innholdet:

Innhold av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (ee-produkter) reguleres i direktiv 2002/95/EF (RoHS). Bestemmelsene trådte i kraft 1. juli 2006.

Gjennom kommisjonsvedtak 2006/690/EF gis det tillatelse til å fortsatt benytte bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr.

Gjennom kommisjonsvedtak 2006/691/EF kan bly og kadmium fortsatt benyttes i følgende spesifikke produkter/komponenter:

 • Bly og kadmium i trykkfarger for påføring av emalje på borosilikatglass
 • Bly som dotering i RIG (rare earth iron garnet - jerngranat med sjeldne jordarter) Faraday-rotatorer til bruk i fiberoptisk kommunikasjon
 • Bly til overflatebelegging av små-feste komponenter med unntakelse av sammenkoblinger med et feste på høyst 0,65 mm med NiFe blyrammer og bly i overflatebelegging av små-feste komponenter, andre enn sammenkoblinger, med et feste på høyst 0,65 mm med kobber-blyrammer
 • Bly i loddemateriale til lodding av gjennomplettede hull i skiveformede og plane keramiske flerlagskondensatorer
 • Blyoksid i plasmaskjermer (PDP) og SED-skjermer (surface conductor electronic emitter displays), særskilt i de dielektriske lag i front- og bakglass, buselektroden, black stripe, adresseelektroden, avgrensningsribber, forseglingsribber samt i trykkpasta
 • Blyoksid i glassinkapslinger i Black-Light Blue (BLB) lysstoffrør
 • Blylegeringer som loddemateriale for drivsystem til bruk i høyeffekthøytalere, (konstruert til å kunne benyttes i flere timer ved akustisk lydtrykknivå på 125 dB SPL og høyere).

Gjennom kommisjonsvedtak 2006/692/EF kan seksverdig krom fortsatt benyttes i:

 • Korrisjonsbeskyttende overflatebehandlinger av umalte metallplater og festeanordninger med henblikk på beskyttelse mot korrosjon og demping av radiostøy i utstyr, som hører inn under kategori 3 i direktiv 2002/96/EF (it- og teleutstyr). Unntaket gjelder frem til 1. juli 2007.

Merknader 

Begrunnelsene for disse unntakene er at det foreløpig ikke foreligger tilfredsstillende alternativer og/eller at alternativene har mer negative helse- og miljøeffekter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for handelsforenklinger der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og framiliedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedepartemetnet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Rettsakten er funnet relevant og akseptabel. Norske myndigheter deltark aktivt i arbeidsgruppen og er i kontakt med berørte parter.

Vurdering

Det anbefales at rettsaktene anses som relevante og akseptable. Kommisjonsbeslutning 2006/692/EF ga unntak som gjaldt frem til 1. juli 2007 og det anses derfor ikke som aktuelt å gjennomføre denne i norsk regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/690/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/95/EF
Celexnr.: 32006D0690

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2006
Frist returnering standardskjema: 28.11.2006
Dato returnert standardskjema: 09.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen