Energy Star - avtalen mellom USA og EU

Justering av Energy Star avtalen...

Council Decision of 18 December 2006 concerning the conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy efficiency labelling programmes for office equipment (Energy Star-programme) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2006

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen og EUs medlemsland har nå inngått en ny Energy Star avtale med USA ( OJ 28.12.2006) , som viderefører avtalen i fem nye år. Noe av bakgrunnen til at EU ønsker å fortsette avtalen, er blant annet at energieffektivitet er en av hovedpilarene i energipolitikken til EU. Den nye avtalen tilrettelegger i større grad for at oppdateringen av nye energieffektiviteskrav gjøres enklere. Dette for å gjøre programmet mer fleksibelt og enklere å tilpasse den raske teknologiske utviklingen.

På bakgrunn av kriteriene i den nye avtalen antas det at ca. 25 % av modellene på markedet i dag kvalifiserer til merket.

Den nye avtalen er vedtatt i EU, og det foreligger enighet mellom Europarlamentet og Rådet om forordningen.

I EFTA energiarbeidsgruppe drøftes nå hvordan avtalen og fordningen kan inkorporeres i EØS-avtalen.  Dette bør gjøres på en måte som følger samme fremgangsmåte som ved vedtaket for den første fasen av Energy Star-programmet. 

Olje- og energidepartementet sendte standard sheet til EFTA-sekretariatet den 28. oktober 2008 vedrørende forordning 106/2008 om fellesskapsprogrammet Energy Star om energieffektivitetsmerking av kontorutstyr. Forholdet til USA vil formaliseres gjennom en "exchange of letter". Forordning 106/2008 planlegges behandlet i EØS-komiteen 4. desember 2009. Exchange of letters mellom USA og Norge vil finne sted etter EØS-komitebehandlingen.  

Energy Star-avtalen er en avtale mellom EU og USA om merking av kontorutstyr med henblikk på å stimulere til at energieffektivt utstyr kommer på markedet. Energy Star -avtalen mellom USA og EU er nå fornyet gjennom rådsvedtak av 18.12.2006 og publisert i OJ av 28.12.2006. Rådet i EU sluttet seg til denne avtalen gjennom rådsvedtak av 18.12.2006. Energy Star er en merkeording som tilbys produsenter av energieffektivt elektrisk kontorutstyr som PC-monitorer, kopimaskiner, printere etc. Formålet med merkeordningen er å vise konsumentene at produktet tilfredstiller gitte energieffektivitetskrav og dermed er miljøvennlig. Merket ble tatt i bruk i USA i 1993.

Link til den nye energy Star - avtalen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0026:0104:EN:PDF

Parallelt med den nye Energy Star avtalen skjer en videreføring/justering av forordning 2422/2001 om et fellesskapsprogram for energimerking av kontorutstyr, som ble vedtatt av Rådet og Europaparlamentet 6. november 2001. Forordningen er basert på den avtale som ble inngått mellom EU og USA 19. desember 2000 om å ta i bruk merket "Energy Star" i EU. Forordningen som gjennomfører Energy Star ordningen i EUs juridiske rammeverk er hjemlet i EU-traktatens art. 175, og ble inntatt i EØS-avtalen 3. desember 2004. Forskriften trådte i kraft for EFTA landene 3. juni 2005.

I den nye avtalen er det tatt inn neon endringer som styrker kravene til energieffektivitet i denne frivillige merkeordningene slik at spesifikasjonene  oppmuntrer til forbedringer i energieffektiviteten. Det er innført et 25 prosentmål som betyr at en skal søke å oppnå at de felles spesifikasjoner skal omfatte kun 25 prosent av modellene i markedet hvor data foreligger. Energy Star ordningen skal gjøre det mulig for konsumentene å identifisere lett de mest energieffektive produkter på dette området ved at Energy Star logoen er synlig på apparatene. Gjennom den nye avtalen er noe mer kompetanse overført til Energy Star Board (ECESB).  

I justering av forordningen om Energy Star som iverksetter lovgivningen i EU har en styrket regelverket som går på koblingen mot offentlige innkjøpsregler. Dette innebærer at ved offentlige innkjøp skal en for disse produktene spesifisere energieffektivitetskrav som ikke er mindre enn de felles spesifikasjoner som er gjengitt for Energy Star.  

Vurdering

Energy Star - vurderes som akseptabel. Merk at det er selve EU-forordningen som gjennomfører avtalen som blir en del av EØS-avtalen.

Norge har vedtatt og implementert den gamle Energy Star avtalen, og anser også den nye avtalen som relevant. Den nye avtalen mellom USA og EU fra 2006 vil bli bekreftet gjennom en "exchange of letters" mellom EFTA og USA, og EU-forordningen vil implementeres i EØS-avtalen. Måten en skal inkorporere den nye avtalen og forordningen om Energy Star i EØS har vært drøftet i EFTA. Siden dette regelverket knytter seg til sirkulasjon av energieffektive produkter i det indre energimarkedet er det fordelaktig for Norge og delta i det nye avtaleverket. Kombinasjonen av en gjensidig forståelse med USA gjennnom "exchange of letter"  samt å inkorporere selve EU-forordningen i EØS-avtalen fortsatt er en tilnærming som vil bli fulgt i forbindelse med de endringer som er fortatt i Energy Star avtalen og i forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.: KOM(2006)1005
Rettsaktnr.: 2006/1005/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D1005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker