Hygiene - endring H2

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1662/2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse ...

Commission Regulation (EC) No 1662/2006 amending Regulation No 853/2004 of the European Parliament and the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag og innhold

Forordningen er en endringsforordning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 (H2) som er en rettsakt i "hygienepakken". Hygienepakken består av blant annet av forordningene (EF) nr. 852/2005 (H1), H2 og nr. 854/2004 (H3) og er horisontale rettsakter på området folkehelse. Denne forordningen må sees i sammenheng med de andre forordningene i hygienepakken.

Forordningens vedlegg I og II gjør endringer til vedlegg II og vedlegg III i H2:

Identifikasjonsmerke: H2 vedlegg II i avsnitt I del A nr. 2 blir endret. Et produkt må påføres et nytt identifikasjonsmerke dersom emballasjen og/eller innpakningen fjernes, eller produktet foredles videre i ny virksomhet. Det nye merket må angi godkjenningsnummeret til den virksomheten der disse arbeidsoperasjonene finner sted.

Slaktehygiene: I H2 vedlegg III avsnitt I kapittel IV punkt 8, gjøres endringer som utvider unntakene for hva som ikke er nødvendig å flå (muler og lepper på storfe). Videre kreves det i punkt 16 a) at mandlene skal tas ut etter undersøkelse post-mortem. Kravet er nå utvidet til også å gjelde svin.

Fiskerivarer - fiskeolje: Forordningens fortale punkt 4) presiserer at fiskeolje inngår i regelverkets definisjon av ”fiskerivare” og at det bør stilles nærmere krav til fiskeolje. I H2 vedlegg III, avsnitt VIII, kapittel III del E tilføyes krav til fiskeolje til konsum. Råstoffet må komme fra fiskerivare som er egnet til konsum. Videre må råstoffet komme fra godkjent virksomhet, herunder fartøy. I tillegg må råstoffet transporteres og lagres under hygieniske forhold fram til foredling. Produksjon av fiskeolje til konsum forutsetter videre at alle ledd i foredling og bearbeidelse tilfredsstiller krav som stilles til produksjon av næringsmidler.

Overgangordninger for fiskeoljevirksomheter i tredjeland omfattes av forordning (EF) nr. 1666/2006, (se denne). Frist for disse virksomheter i tredjeland er fram til 31. oktober 2007 for å tilpasse seg de nye kravene.

Råmelk og melkeprodukter basert på råmelk: Hele H2 vedlegg III avsnitt IX endres for å omfatte råmelk og produkter basert på råmelk. Definisjonen av "rå melk" i forordningen har til nå ikke omfattet "råmelk" og produkter basert på råmelk. Hele avsnittet om melk og melkeprodukter endres derfor gjennomgående for å omfatte dette. ("Råmelk" er melk av ku som nylig har kalvet, engelsk og latin: ”colostrum”). 

Kollagen: I H2 vedlegg III avsnitt XV kapittel III punkt 1 lempes det på kravene rundt kollagenproduksjon for råstoff av ikke-drøvtyggere i tråd med en EFSA anbefaling av 26. januar 2005.  

Merknader

Forordningen må gjennomføres samtidig med hygienepakken og krever endring i henvisningsforskrift for H2.

Forordningen vil gi skjerpede krav til virksomheter, spesielt eldre, i hele produksjonskjeden fra råstoff, restråstoff, fiskeolje og raffinerte produkter. Ikke bare produktet, men også til det bygningsmessige, prosessutstyr, lagringssystem og logistikk. Disse skjerpede krav vil også gjelde virksomheter i tredjeland som eksporterer til EØS-området. Når det gjelder fiskeolje, vil forordningen gi skjerpede krav til fiskeolje som næringsmiddel og atskillelse fra fiskeolje til fôr, vil kunne innebære kostnader for virksomhetene. Videre vil Mattilsynets tilsyn måtte økes for å sikre etterlevelse at de nye kravene. Mattilsynet diskuterte utkastet til rettsakten med fiskeoljenæringen som representert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL) under arbeidet i EU. FHL hadde ingen innvendinger mot kravene til fiskeolje i rettsakten. Sakkyndiges vurderinger

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene er fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Nærmere om fiskeoljeprodusenter og import/eksport av fiskeolje

Fiskeolje for konsum skal produseres raffineres og bearbeides på anlegg som er godkjent i henhold til H2. Mattilsynet vil legge følgende til grunn for praktiseringen av regelverket: anlegg som produserer og bearbeider fiskeolje og som følger krav og forutsetninger i hygieneregelverket kan også produsere og bearbeide olje til bruk i fôr forutsatt at råvarer, prosess, transport med mer også tilfredsstiller alle krav som annet relevant regelverk stiller til produksjon av olje til bruk i fôr. Når det gjelder forskjell i krav når det gjelder innhold av fremmedstoffer vil Mattilsynet legge til grunn at disse kravene skal være oppfylt når de ferdige produktene omsettes i markedet.

Fiskeolje som er produsert på anlegg som følger regelverket for produksjon av fiskeolje fra biprodukter for bruk til fôr kan ikke oppgraderes til bruk for  konsum.

Fiskeolje var i mange år et uregulert område når det gjelder import og eksport. Situasjonen i dag i Norge er altså at mye av produksjonen av fiskeolje til konsum ikke skjer i henhold til kravene i forordningene i hygienepakken.

I Norge og i EU/EØS har det tradisjonelt ikke vært et klart skille mellom olje for bruk til konsum og olje til bruk i fôr eller til teknisk bruk. I Norge har fiskeolje i hovedsak vært produsert på de tradisjonelle fiskemel/fiskeoljefabrikkene. Tilsvarende har det vært i Sør-Amerika. 

De senere årene har det i tillegg blitt produsert olje fra oppdrettslaks, oppdrettsørret, leverolje fra oppdrettssei, leverolje fra oppdrettstorsk. Det har dessuten vært en liten produksjon av olje fra enkelte spesielle fiskeslag som for eksempel havmus og lysing. De senere årene er det også importert en del spesiell fiskeolje for eksempel olje fra kveite og haileverolje og krillolje. Raffinering, rensing og videre bearbeidelse av oljer, enten det er olje til konsum eller til fôr, skjer i Norge (også i utlandet) ofte på samme anlegg.

Konklusjon

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1662/2006
Basis rettsaktnr.: 0853/2004
Celexnr.: 32006R1662

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2006
Frist returnering standardskjema: 06.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen