Hygienepakken - gjennomføringstiltak

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1664/2006 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder gjennomføringstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum og om oppheving av visse gjennomføringstiltak...

Commission Regulation (EC) No 1664/2006 amending Regulation (EC) No 2074 as regards implementing measures for certain products of animal origin intended for human consumption and repealing certain implementing measures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en endringsforordning til forordning (EF) nr. 2074/2005 som er en gjennomføringsforording til H2 og H3 samt kontrollfororndingen i hygienepakken. Hygienepakken består av blant annet av forordningene (EF) nr. 852/2005 (H1), 853/2004 (H2) og 854/2004 (H3) og er horisontale rettsakter på området folkehelse. Denne forordningen må sees i sammenheng med de andre forordningene i hygienepakken.

Paralyserende skjellgift (PSP) påvisningsmetode: I forordningens vedlegg I vises det til  bestemmelsene om påvisningsmetoden av PSP i gjennomføringsforordningen (i vedlegg III, kapittel I). Disse bestemmelsene om bruk av biologisk testmetode eller en annen internasjonal anerkjent metode, blir nå utvidet til også å omfatte Lawrence-metoden som er en publisert kjemisk AOAC-metode(ACOC = Association of Official Analytical Chemists). Bruken av Lawrence-metoden skal gjennomgås i lys av analytisk arbeid utført av EUs referanselaboratorium for marine biotoksiner.

Sertifikater ved import av fra tredjestater: I H2, artikkel 6 vises det til hvilke krav den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal oppfylle ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra tredjestater. I følge artikkel 6 nr. 1 d) skal den driftsansvarlige sikre at kravene i H3 art. 14 vedrørende sertifikater er oppfylt, når det er relevant. H3 artikkel 14 beskriver hva som skal attesteres og viser til dokumentkravene i vedlegg VI. Gjennomføringsforordningen (vedlegg VI) stiller opp modell for slike helsesertifikater. Disse modellene er nå endret i denne forordningen vedlegg II, i tillegg er det laget en modell for honning og biavlsprodukter. Det er nå modell for helsesertifikater for følgende råstoff og produkter av animalsk opprinnelse som skal til konsum; froskelår og snegler, gelatin og råstoff for fremstilling av gelatin, kollagen og råstoff for fremstilling av kollagen, fiskerivarer, levende muslinger og honning og biavlsprodukter. For fiskeolje gjelder nå helsesertifikatet for fiskerivarer. 

Prøvingsmetode for rå og varmebehandlet melk: I forordningens vedlegg III tilføyes et nytt vedlegg VIa om prøvingsmetoder for rå og varmebehandlet melk når det gjelder kimtall, somatisk celletall og alkalisk fosfatase.

En rekke tidligere kommisjonsvedtak oppheves: I forordningens vedlegg IV opphever over hundre tidligere kommisjonsvedtak med virkning fra 1. mai 2007. Disse erstattes av bestemmelsene i hygienepakken. Det gjelder vedtak om analyse- og prøvingsmetoder for rå og varmebehandlet melk, om helsesertifikater for gelatin fra tredjestater og et stort antall vedtak om importkrav for fiskerivarer og levende muslinger fra tredjestater.

Merknader

Forordningen må gjennomføres samtidig med hygienepakken og krever endring i henvisningsforkskriften til H2. Forordningen opphever blant annet kommisjonsvedtak 91/180/EØF om analyse- og prøvingsmetoder for rå og varmebehandlet melk som i er gjennomført i § 63 i forskrift om produksjon og omsetning mv. av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter (FOR-1995-06-30-636) denne paragrafen vil derfor bli opphevet.

Sakkyndiges vurderinger

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. 

Vurdering

Lawrence-metoden

At det åpnes for å bruke Lawrence-metoden som er en kjemisk metode for påvisning av PSP som en alternativ metode til biologisk testing, kan ha økonomiske konsekvenser for næringen. Mattilsynet bruker allerede kjemisk metode for påvisning av PSP. Dette er nå under vurdering i Norge. Det foreligger internasjonal regelverk som sier at forsøksdyr ikke skal brukes eksperimentelt eller til diagnostikk dersom det foreligger andre vitenskapelige, tilfredstillende og praktiske metoder.

 I følge notat fra Mattilsynet har VI og Analysesenteret/St.Olavs Hospital opplyst om at de vil være akkreditert i løpet av første halvår i 2007. Siden forordningen endrer H2 og H3 som først vil kunne tre i kraft i norsk rett tidligst 01.01.2008 bør det være tilstrekkelig laboratoriekapasitet for kjemisk testing for PSP innen denne forordningen blir implementert i norsk rett.

Konklusjon

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører i EØS-avtalen hjemme både under Vedlegg I Kapittel I og Vedlegg II Kapittel XII. Det er imidlertid ikke mulig å få registrert dette i notatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1664/2006
Basis rettsaktnr.: 0853/2004
Celexnr.: 32006R1664

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2006
Frist returnering standardskjema: 06.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker