Hygienepakken - overgangsordninger

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1666/2006 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av råds- og parlamentsforordninger (EF) nr. 853/2004, nr. 854/2004 og nr. 882/2004 ...

Commission Regulation (EC) No 1666/2006 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regualtions (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EF) nr. 2076/2005 som er overgangsforordningen til forordning (EF) nr. 853/2004 (H2) og 854/2004 (H3) og kontrollforordningen som er grunnforordninger i hygienepakken.

Forordningen fastsetter en egen overgangsordning rundt kravene ved import av fiskeolje som gjelder fram til 31.oktober 2007. På SCFCAH møte 18. juli 2007 ble SANCO/2162/2007 rev1 vedtatt, noe som medfører at overgangsperioden utvides til 31. desember 2008.

Forordningen gir utfyllende bestemmelser for import av fisk og annen sjømat i overgangsperioden gitt i forordning (EF) nr. 2076/2005 (overgangperioden er fram til 31. desember 2009). I vedlegg I tillates import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr, og sjøsnegler fra land og territorier på listen, det vil si fra Canada, Grønland og USA. I vedlegg II tillates import av fiskerivarer fra tredjestater og territorier på listen

For klassifisering av B- områder gis det bestemmelse for overgangsordning vedrørende resultater som gir høyere innhold av E.coli enn grenseverdien for B-områder (4600 E.coli/100g). For B-områder må ikke resultatene overstige grenseverdien i mer enn 10% av tilfellende. Dette vil ikke ha noen betydning i forhold til dagens regelverk.

Overgangsordninger for bruk av tidligere utstedte helsesertifikater for import av froskelår, snegler, gelatin og kollagen som er i samsvar med regelverket før 1. januar 2006, gjelder er fram til 1. mai 2007.

Overgangordninger for bruk av tidligere utstedte helsesertifikater for import av froskelår, snegler, gelatin og kollagen som er i samsvar med regelverket før 1. januar 2006, gjelder er fram til 1. mai 2007.


Merknader

Forordningen må gjennomføres samtidig med hygienepakken og krever endring i henvisningsforskriftene for H2 og H3.

Norge har forlenget overgangsperioden for import av fiskeolje til 31. desember 2008 jf. SANCO/2162/2007 rev1 av 18.juli 2007. Import av fiskeolje vil dermed være i overensstemmelse med regelverket frem til dette tidspunkt. Næringen vil i det videre arbeide for å sikre at import av fiskeolje fra virksomheter i tredjeland samsvarer med regelverket etter utløpet av overgangsperioden.

Norske virksomheter som produserer fiskeolje må etterleve hygiene- og kontrollregelverket fra regelverkets ikrafttredelse i Norge.


Sakkyndiges vurderinger

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører i EØS-avtalen hjemme både under Vedlegg I Kapittel I og Vedlegg II Kapittel XII. Det er imidlertid ikke mulig å få registrert dette i notatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1666/2006
Basis rettsaktnr.: 0854/2004
Celexnr.: 32006R1666

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2006
Frist returnering standardskjema: 06.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen