Såvarer - unntak GM-sorter Polen

Kommisjonsvedtak 2006/335/EF av 8. mai 2006 om å tillate Polen å forby bruk, i hele landet, av 16 genetisk modifiserte maissorter med den genetiske modifikasjon MON 810, som er oppført i den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål, i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF...

Commission Decision 2006/335/EC of 8 May 2006 authorising the Republic of Poland to prohibit on its territory the use of 16 genetically modified varieties of maize with the genetic modification MON 810 listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komiteens beslutning nr 75/2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at Polen gis anledning til å forby bruk av tilsammen 16 genmodifiserte sorter av mais i hele landet. Det er ikke satt vilkår om tidsbegrensning for et forbud. 

Rettsakten er fastsatt med hjemmel i artikkel 16.2.b) i rådsdirektiv 2002/53 som gir enkeltland mulighet for å forby bruk av konkrete sorter i hele eller deler av landet. Et av vilkårene for at en slik tillatelse kan gis, slik som i dette tilfellet for Polens del, er at sorten(e) ikke har de kvaliteter, egenskaper eller modenhetsklasse som gjør den aktuell å dyrke i landet.   

Rettsakten retter seg bare mot Polen.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, , Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Prosedyren for behandling av slike søknader er litt ulik avhengig av om sortene er genmodifiserte eller ordinære. Av den grunn behandles søknaden vedrørende disse genmodifiserte sortene i en separat rettsakt.

Kriteriene for å gi anledning til forbud er klart angitt i rådsdirektiv 2002/53, og disse kriteriene er i henhold til fortalen oppfylt. 

Som nevnt er rettsakten rettet kun mot Polen, og Mattilsynet har derfor ingen merknader til saken. 

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/335/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0335

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2006
Frist returnering standardskjema: 05.01.2007
Dato returnert standardskjema: 18.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 075/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.08.2007

Lenker