Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1678/2006 av 14. november 2006 som endrer forordning (EF) nr. 92/2005 med hensyn til alternative metoder for destruksjon av og for bruk av animalske biprodukter...

Commission Regulation (EC) No 1678/2006 of 14 November 2006 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal of and uses of animal by-products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 30.04.2008 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifisering fra Island, jf artikkel 103. 

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for en ny behandlingsmetode av mage- tarminnhold, husdyrgjødsel og kategori 3 materiell.
Metoden, som er beskrevet i rettsaktens vedlegg VII, baserer seg på en termo-mekanisk biodieselfremstilling i en konverter. Produsert biodiesel skal forbrennes i et forbrennings- eller samforbrenningsanlegg beliggende på samme virksomhet. Det forutsettes at virksomheten har etablert et kritisk kontrollsystem for produksjonen av biodiesel.
Rettsakten åpner også for at kompetent myndighet kan godkjenne andre parameter enn de som forordning (EF) nr. 92/2005 setter ved kjemisk-termisk prosess som angitt i vedlegg IV punkt 1 (b)(i) eller ved forbrenning av fett som angitt i vedlegg VI punkt 1 (c)(i).

Merknader
Rettsakten er implementert i "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum" ved "endringsforskrift 30. april 2008 nr. 431".

Administrative og økonomiske konsekvenser: Rettsakten antas ikke å medføre økte administrative oppgaver eller økonomiske kostnader.

Sakkyndige instansers merknader  
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten åpner for en ny prosessmetode og gir kompetent myndighet mulighet til å vurdere andre parameter ved fremstilling av biodiesel og forbrenning av fett.

Rettsakten er ikke innskrenkende i forhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Andre opplysninger

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Form 1 ventes sendt til ESA når Island har notifisert EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettlige kravene er oppfylt, jf. EØS-avtalen art 103.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1678/2006
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32006R1678

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2006
Frist returnering standardskjema: 29.12.2006
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.10.2007
Høringsfrist: 10.12.2007
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen