Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 2007/2006 av 22. desember 2006 som implementerer og endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder import og transitt av spesielle produkter av kategori 3 materialer til fremstilling av medisinsk utstyr, in vitro diagnostika og laborato...

Commission Regulation (EC) No 2007/2006 of 22 December 2006 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the importation and transit of certain intermediate products derived from Category 3 material intended for technical uses in medical devic...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 30.04.2008 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifikasjon fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene VIII og X i forordning (EF) Nr. 1774/2002 når det gjelder import av animalske biprodukter til produksjon av spesielle tekniske produkter (in vitro diagnostika, laboratoriereagenser og medisinsk utstyr). 

Hvilke produkter rettsakten omfatter er definert i artikkel 2.

Rettsakten åpner for import og transitt av delvis bearbeidede produkter, fra listeførte 3-land. Rettsakten stiller krav til dokumentasjon og merking ved import og transitt, samt kanaliseringen av disse produktene fra grensekontrollen frem til mottaker.

Rettsakten inneholder også krav til registrering/godkjenning av virksomheter som kan motta denne typen materialer, og en modelldeklarasjon for importøren av materialene.

Merknader

Rettsakten er implementert i "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum" ved "endringsforskrift 30. april 2008 nr. 431".

Rettsakten antas ikke å medføre økte administrative oppgaver eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks og matdepartementet, Fiskeri og kystdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Nærings og handelsdepartementet, Barne og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Form 1 ventes sendt til ESA når Island har notifisert EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettlige kravene er oppfylt, jf. EØS-avtalen art 103.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/2006
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32006R2007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2007
Frist returnering standardskjema: 23.02.2007
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.10.2007
Høringsfrist: 12.10.2007
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen