Vet - Klassisk svinepest

Kommisjonsvedtak 2006/802/EF av 23. november 2006 om godkjennelse av planene for utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin og nødvaksinasjon av svin i besetninger mot sykdommen i Romania (notifisert under nummer K(2006) 5426) ...

Commission Decision 2006/802/EC of 23 November 2006 approving the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and the emergency vaccination of those pigs and of pigs in holdings against that disease in Romania (notified under document number C(2006) 5426)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2006 og er gitt midlertidig anvendelse inntil formell ikrafttredelse av EØS-utvidelsesavtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen anser forekomsten av klassisk svinepest (KSP) i Romania som endemisk.

Rettsakten omhandler godkjenning av Romanias plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin og planene for nødvaksinering av villsvin og griser i svinebesetninger i landet.

I større svinebesetninger planlegges det å bruke en markørvaksine, mens det i mindre besetninger skal brukes en levende, svekket konvensjonell vaksine.

Kjøtt fra dyr som er vaksinert skal kun markedsføres på det nasjonale markedet og ikke sendes til andre medlemsstater. Kjøtt fra dyr som er vaksinert med levende, svekket konvensjonell vaksine skal bare kunne frembys til bruk i private husholdninger eller, i små mengder, leveres direkte fra produsenten til endelig forbruker eller til lokalt marked i samme kommune. I tillegg skal alt kjøtt som stammer fra vaksinerte dyr være stemplet med et spesielt stempel (som ikke er til å forveksle med de vanlige stemplene som brukes i kjøttkontrollen).

Rettsakten forplikter Romania videre til hver måned å orientere Kommisjonen og medlemsstatene om fremdriften i vaksineringen. I den forbindelse skal landet oppgi antall dyr som er vaksinert, antall vaksinedoser som er brukt, antall vaksinerte besetninger, antall griser som er slaktet og en liste over de slakteriene dyrene er slaktet på. Dessuten skal det opplyses om antall, art og resultat av gjennomførte etterkontroller av effekten av den utførte vaksineringen.

Rettsakten skal gjelde i en periode på ni måneder.

Merknader

Rettakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører derfor ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifisering til ESA på Form1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)5426
Rettsaktnr.: 2006/802/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/89/EF
Celexnr.: 32006D0802

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2006
Frist returnering standardskjema: 11.01.2006
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen