Vet - lister import levende fisk

Kommisjonsvedtak 2006/680/EF av 6. oktober 2006 om endring av vedtak 2003/858/EF vedrørede listen av områder hvor import av visse typer av levende fisk, deres egg og melke tiltenkt oppdrett i EU er godkjent (notifisert under dokument nummer C(2006) 4361)...

Commission Decision of 6 October 2006 amending Decision 2003/858/EC as regards the list of territories from which importation of certain species of live fish, their eggs and gemetes intended for farming in the European Community is authorised. ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-landene.

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner landet Albania fra listen over tredjeland som det er tillatt å importere levende fisk, egg og celler tiltenkt oppdrett fra. 
 
Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.
 
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2003/858/EF. Kommisjonsvedtak 2003/858/EF er gitt av Kommisjonen med hjemmel i direktiv 91/67/EF.
 
Administrative og økonomiske konsekvenser

For private aktører blir det nå forbudt å importere levende fisk, egg og celler tiltenkt oppdrett fra Albania. Mattilsynet har ikke foretatt noen vurdering av hvilke økonomiske konsekvenser importforbudet vil ha for private aktører. Det antas likevel at et slikt importforbud ikke vil ha stor økonomisk betydning for private aktører.  
 
For offentlige myndigheter vil ikke et slikt forbud, ut over arbeidet med å endre forskriften, ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser. 
  
Rettsakten har ikke vært på høring ennå.

Vurdering

Rettsakten skal sikre et godt fiskehelsenivå i Fellesskapet. Dette formålet er i tråd med norske interesser.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/680/EF
Celexnr.: 32006D0680

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker