Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr 1192/2006 av 4 august 2006 som implementerer Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr 1774/2002 med hensyn til godkjente virksomheter i medlemsstatene...

Commission Regulation (EC) No 1192/2006 of 4 August 2006 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards lists of approved plants in Member States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifisering fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir bestemmelser om hvordan informasjon om godkjente virksomheter etter forordning (EF) nr 1774/2002 skal publiseres. Kommisjonen skal stille en webside til rådighet på sitt nettverk. Siden skal ha lenke til de respektive medlemsstaters internettside med hovedlisten over godkjente virksomheter. Hovedlisten kan ha lenke til andre nasjonale myndigheters internett, dersom virksomheter også blir listeførte av andre offentlige etater. Det vil bli gitt nærmere informasjon om layout, godkjenningskoder og annen relevant informasjon senere.

Forordningen vil gjelde i EU fra 1. juli 2007.

Merknader

Godkjenning og listeføring av virksomheter gjøres idag etter: Forskrift 5. november 1999 nr. 1148 om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som behandler animalsk avfall. Forskrift 26. mars 1999 nr. 416 om fiskemel, fiskeolje m.v. Forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt.

Rettsakten krever endring i forskrift som implementerer forordning (EF) nr 1774/2002 (biproduktforordningen).  

Ved implementering av biproduktforordningen skal alle virksomheter som omfattes av forordningen godkjennes og tildeles et godkjenningsnummer av Mattilsynet. Inntil Mattilsynets nye fagdatasystem er operativt, vil tildeling av godkjenningsnummere og listeføring i fagdatasystemet PI-EDB gjøres av nasjonalt senter på Ås. Det vil medføre noe økte administrative kostnader i forbindelse med listeføring og internettpublisering.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1192/2006
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32006R1192

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 05.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen