VET - kontroll tredjeland

Kommisjonsvedtak 2006/590/EF av 1 september 2006 om endring av vedtak 94/360/EF og 2001/812/EF vedrørende veterinær kontroll av produkter fra tredjeland (notifiseres under dokumentnummer C(2006) 3868)...

Commission Decision 2006/590/EC of 1 September 2006 amending Decisions 94/360/EC and 2001/812/EC as regards veterinary checks on products from third countries (notified under document number C(2006) 3868)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.09.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer Kommisjonsvedtakene 94/360/EF og 2001/812/EF når det gjelder veterinærkontrollen med produkter fra tredjeland.

Følgende endringer gjøres i vedtak 94/360/EF:

Meldesystemet TRACES som er innført på grensekontrollstasjonene ivaretar registreringen av en del importdata. Den ansvarlige ved grensekontrollstasjonen er ikke lenger forpliktet til å føre egne register eller journaler på de samme data.

Kommisjonsvedtak 94/360/EF endres derfor for å unngå dobbeltarbeid med hensyn på registreringen av visse data på grensekontrollstasjonene.

Videre endres vedlegg II som lister tredjeland og frekvensen av fysisk kontroll.

Etter avtaler inngått mellom EU og Sveits, og EU og Chile viser rettsakten til disse avtalene for fastsettelse av frekvens for fysisk kontroll av visse animalske produkter på grensekontrollstasjonene for disse land.

Følgende endringer gjøres i vedtak 2001/812/EF:

Kommisjonsvedtak 2001/812/EF omfatter bestemmelser for godkjenning og drift av grensekontrollstasjoner. På bakgrunn av erfaringer som er gjort og for å fremme handel med visse animalske biprodukter ønskes en tilpasning av ordlyden i dokumentet for å sikre en mer fleksibel håndtering av disse produkter. 

Forsendelser med små mengder blod og blodprodukter til teknisk eller farmasøytisk bruk, som transporteres ved omgivelsestemperatur i frosset eller nedkjølt tilstand i lukkete hermetiske beholdere, kan håndteres og kontrolleres på grensekontrollstasjoner som kun er godkjent for håndtering av forsendelser uten temperaturkrav.

Videre blir kravet til utvidete fasiliteter på grensekontrollstasjoner som mottar mer enn 500 forsendelser årlig endret og denne grensen skal sees på som veiledende. Det blir opp til det enkelte lands kompetente myndighet å vurdere risikoen forbundet med kontroll av flere ulike produktkategorier i de samme fasiliteter. Denne risikovurdering samt begrunnelse skal meddeles Kommisjonen.

Når det gjelder kravet til registerføring i henhold til vedlegget til vedtak 2001/812/EF er det kun de opplysninger som ikke registreres i TRACES som nå skal oppbevares i elektronisk form eller i papirutgave på grensekontrollstasjonen.

Merknader

Rettsakten medfører behov for regelverksendring.

Kommisjonsvedtak 94/360/EF er gjennomført i norsk rett i FOR 1999-10-27 nr. 1166 Instruks for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.

Det kreves endringer i tekst og vedlegg i den norske instruksen.

Kommisjonsvedtak 2001/812/EF er gjennomført i norsk rett i FOR 2003-02-14 nr. 253 Instruks om grensekontrollstasjoner mv. Rettsakten krever tekstendring i den norske instruksen.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/590/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0590

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2006
Frist returnering standardskjema: 17.10.2006
Dato returnert standardskjema: 14.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen