Fôr - tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 184/2007 av 20. februar 2007 om godkjenning av kaliumdiformiat (Formi LHS) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 184/2007 of 20 February 2007 concerning the authorisation of potassium diformate (Formi LHS) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 28. september 2007 og krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av 4d800 kaliumdiformiat (Formi LHS) som tilsetningsstoff i fôr for avvendt smågris og slaktegris. Kaliumdiformiat (Formi LHS) er satt i kategorien "Zootekniske tilsetningsstoffer", og i den funksjonelle gruppen "Andre zootekniske tilsetningsstoffer".

EFSA (European Food Safety Authority) konkluderer i sin uttalelse av 14.februar 2006 at sikkerheten ved dette tilsetningsstoffet for forbruker, bruker og miljø har blitt fastslått. Preparatet har ikke skadelige virkninger på denne dyrekategorien og bruken av preparatet kan forbedre de zootekniske parametere (økning av tilvekst og forbedret fôrutnyttelse). Analysemetode for bestemmelsen av aktivt stoff i fôrvarer er angitt. Vurdering av preparatet viser at betingelser for godkjenning er oppfylt.

Godkjenning gjelder frem til 21.mars 2017. Samtidig oppheves forordning (EF) nr. 1810/2005 av 4. november 2005 som godkjenner produktet som " Vekstfremmende stoff".

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten viderefører en tidligere godkjenning, og en har derfor ikke funnet det nødvendig å kontakte industri.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

En bør merke seg at forordning (EF) nr. 492/2006 av 27. mars 2006 godkjenner samme produkt for konservering av rå fisk.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 184/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0184

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.04.2007
Frist returnering standardskjema: 29.05.2007
Dato returnert standardskjema: 15.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2007
Høringsfrist: 27.07.2007
Frist for gjennomføring: 24.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen