Prøvetaking - dioksiner og PCB i visse matvarer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1883/2006 av 19. december 2006 om prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB'er i visse matvarer...

Commission Regulation (EC) No 1883/2006 of 19 December 2006 laying down methods of sampling and analysis for the official control of levels of dioxins and dioxin-like PCBs in certain foodstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag og innhold

Rettsaktens formål og innhold gjelder prøvetakings- og analysemetoder av dioksiner og dioksinlignende PCB'er i visse matvarer. Rettsakten er blitt fastsatt som en følge av kommisjonsforordring (EF) nr.1881/2006 av 19.desemeber 2006.

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 er det fastsatt grenseverdier for dioksiner, furaner og for summen av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB'er i visse matvarer. Bruk av de nye grenseverdiene medfører at direktiv 2002/69/EF av 26.juli 2002 som hittil har regulert prøvetakings- og analysemetoder for dioksiner og dioksinlignende PCB'er skal oppheves.

Med hensyn til uttak av prøver av meget stor fisk, vil det bli fastsatte nærmere bestemmelser om prøvetakingen for å sikre en harmonisert fremgangsmåte i hele Fellesskapet.

Merknader

Rettsakten krever endringer i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Forordning (EF) nr. 1883/2006 beskriver hvordan det offentlige skal ta ut prøve for etterlevelse av regelverket på dioksiner og PCB. Det er ikke snakk om et nytt regime, kun oppdatering av et eksisterende. Tidlig høring av næringen har ikke blitt ansett som påkrevet.Når det offentlige skal ta ut prøver fra et parti, er det samme antall prøver som skal tas ut som før. Forordningen er derfor lik direktiv 2002/69/EF på dette punktet. Rettsakten vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet anser rettsakten for relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet,Helse-og omsorgdepartementet, Miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Det er av stor betydning at prøvetaking blir harmonisert og at analyseresultater tolkes på en enhetlig måte for å sikre ensartet håndtering i hele Fellesskapet.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1883/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1883

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2007
Frist returnering standardskjema: 21.03.2007
Dato returnert standardskjema: 12.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen