Traces - tiltredelse Romania og Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2007/13/EF av 22.desember 2006 om tilpasning av beslutning 2002/459/EF som angår utvidelse av listen over enheter i edb-nettet Traces i forbindelse med Bulgaria og Romanias medlemsskap i EU...

Commission Decision of 22 December 2006 adapting Decision 2002/459/EC as regards the additions to be made to the list of units in the Traces computer network as a result of the accession of Bulgaria and Romania ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder en utvidelse av listen over enheter i edb-nettet Traces i forbindelse med Bulgaria og Romanias medlemsskap i EU.

Merknader 

Utvidelse av listene i TRACES til også å gjelde Romania og Bulgaria er allerede implementert i TRACES.

Vurdering

Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/13/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen