TSI støy- Jernbane

Kommisjonsbeslutning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen i forbindelse med delsystemet "rullende materiell - støy" til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog...

Commission Decission concerning the technical specification for interoperability relating to the subsystem "rolling stock - noise" of the trans-European conventional rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsbeslutningen 2006/66/EC ble gjort 23. desember 2005, og ble publisert i OJ 6. januar 2006. Beslutningen trådde i kraft 6 måneder etter kommisjonens notifisering til medlemslandene.

Forskrift 28. september 2007 nr. 1102 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen for delsystemet "rullende materiell - støy" i det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle tog (TSI-støy) ble vedtatt 28. september 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16 og forskrift 10. april 2006 nr. 411 om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystem (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd. Forskriften er publisert i Norsk Lovtidend 5. oktober 2007 og trer i kraft straks.

Bakgrunn

Med bakgrunn i direktivet om interoperabilitet på det konvensjonelle euro­pe­iske jernbanenettet 2001/16/EC, implementert i norsk rett i samtrafikk­for­skrif­ten, forskrift nr 411 fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. april 2004, skal kommisjonen foreslå rettsakter for å fastsette tekniske spesifikasjoner til interoperabilitet/samtrafikkevne (TSI) på det konvensjonelle europeiske jernbanenettet. TSIen er gitt i Kommisjonsbeslutning 2006/66/EC av 23. desember 2005, og ble publisert i OJ 6. januar 2006. Basisparametrene for kommisjonsbeslutningen ble gitt i kommisjonsbeslutning 2004/446/EC, som er implementert i forskrift nr. 116 av 9. februar 2005, denne beslutningen (2004/446/EC) opphører etter at 2006/66/EC trer i kraft, jf. art. 4 i 2006/66/EC.

Sammendrag TSIens hovedmål er å regulere maksimalt tillat støyutslipp fra rullende materiell på det kon­ven­sjo­nelle europeiske jernbanenettet.  TSIen inneholder konkrete spesifikasjoner for maksimalt tillatt støy­ut­slipp for rullende materiell på jernbanenettet i ulike driftssituasjoner. Støykravene er angitt i form av stasjonær støy, start-støy, støy ved forbipassering og støy i førerrom. TSIen gjelder for alt nytt materiell, samt for om­bygging/­opp­grader­ing av materiell som påvirker materiellets støyutslipp; i særdeleshet om­fatter dette ombygging av bremsesystemer for eksisterende materiell, samt oppgradering/ombygging av ulike støykilder (kjøle-/varmesystemer, ventilasjonssystemer, motorsystemer m.v.). For om­byg­ging/­oppgradering av eksi­sterende materiell gjelder at ombygging/­oppgradering av materiellets brem­sesystemer krever ny godkjenning av materiellet for å ta dette i bruk, mens det for annen ombygging/oppgradering kun kreves at tiltaket ikke skal øke støyutslippet fra materiellet. For godsvogner som ved ombygging/­opp­grader­ing utrustes med nye støykilder er det likevel krav om at materiellet må tilfredsstille støykravene i TSIen for stasjonær støy. Sporgående arbeids­maskiner regu­leres som lokomotiver for ordinær transportkjøring. [1]  TSIen regulerer ikke støy fra arbeids­maskiner under arbeid (sporvedlikehold, nybygging etc.).  TSIen er først og fremst en ut­for­dring ift. godsvogner pga. bremsete­k­nolo­gien som benyttes (brem­seklosser av støpejern direkte mot hjulbanen), da dette direkte påvirker overflaten på hjulbanene og materiellets rulle-støy (forbipasseringsstøy). Nye passasjertog og lok bruker skive­brem­ser, en brem­seteknologi som ikke gir de samme støy­pro­blemene og utfordringene ift. TSIen. Gods­vogner i Norge, Finland og de baltiske landene er unntatt fra støykravene, jf. TSIen, annekset pkt. 7.7.2.4. Tilsvarende unntak er inkludert i TSI om rul­lende materiell for godstransport. Unntaket gjel­der til TSIene blir revi­dert, eller det enkelte land god­kjenner bruk av alternativ bremse­tek­nologi (bremseklosser av komposittmateriale). Det legges dog opp til at unntaket er tids­begrenset til 2010 (unntaket er kategorisert som midlertidig). Det er uklart hvordan dette evt. er å forstå dersom TSIene ikke blir revidert innen 2010. Unntaket er basert på en teknisk vurdering av bremseegenskapene for materiellet under vinterforhold.  TSIen pålegger medlems­lan­dene å stille et «referansespor» (reference track) til disposisjon til trafikkutøverne på ikke-diskriminerende vilkår, til måling av materiellets støyutslipp. Det stilles spesifikke krav til standarden for et slikt «referansespor», som vil påvirke hvordan dette blir vedlikeholdt.   

MerknaderDet pågår et arbeid i UIC for å utvikle komposittbremseklosser som er egnet for vinterdrift og som kan monteres på materiell som i dag benytter støpe­jerns­klosser uten ombygging av materi­el­let. Komposittbremseklossene gir en annen påvirkning av hjulbanene og lavere støyutslipp. Eksi­s­terende typer komposittbremseklosser krever ombygging av eksisterende materiell som benytter støpejernsklosser. Grove kostnadsanslag antyder ombyggings­kost­nader i størrelsesorden 60-100000 kr pr. vogn. Det er ikke kjent når utviklingsarbeidet i regi av UIC skal avsluttes. Det foreligger parallell regulering på området om støy i form av Forskrift om begrensning av forurensning, nr. 931 av 1. juni 2004, jf. del II, kap. 5 om støy, forrurensningsforskriften, fastsatt av Miljøverndepartementet. Jernbaneanlegg iht. jernbaneloven er omfattet av forurens­nings­forskriften, dvs. at anleggseier har tiltaksplikt - Jern­bane­­ver­ket ift. støy fra det nasjonale jernbanenettet. Støykravene er relatert til innendørsstøy i boliger, barne­hager, utdanningsinstitusjoner, helse­ins­ti­tu­sjoner m.v. (langs jern­bane­lin­jen). Reguleringsmetodikken/-innretningen er der­med ulik, og har litt for­skjel­lig målsetninger. TSIen har som mål å redu­sere støyutslippene fra jern­banetrafikk, mens forurensningsforskriften har som mål å begrense støyplagene som følge av de samme utslippene.Sakkyndige instansers merknader Saken har vært forelagt Statens jernbanetilsyn og Jernbaneverket. EØS-notatet er basert på etatenes innspill. [1]  Det er en uklarhet i TSIen på dette punkt: selvgående arbeidsmaskiner betraktes som lokomotiver ved ordinær transportkjøring, mens transportkjøring av arbeidsmaskiner uten egen framføringskapasitet (dvs. som trekkes av trekkaggregater/lokomotiver) tilsynelatende ikke reguleres.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/66/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0066

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2006
Frist returnering standardskjema: 27.03.2006
Dato returnert standardskjema: 07.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 117/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.10.2007

Lenker

Til toppen