Utvidelse - kosmetikk

Kommisjonsdirektiv 2006/81/EF av 23. oktober 2006 om tilpasning av direktiv 95/17/EF når det gjelder dispensasjon til at en eller flere bestanddeler ikke oppføres på listen som fastsetter merking av kosmetiske produkter og direktiv 2005/78/EF når det gjelder foranstaltninger mot emission av forur...

Commission Directive 2006/81/EC of 23 October 2006 adapting Directive 95/17/EC as regards the non-inclusion of one or more ingredients on the list used for the labelling of cosmetic products and Directive 2005/78/EC as regards the measures to be taken against the emission of gaseous and particula...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Dette EØS-notatet begrenses til endringen av direktiv 1995/17/EF. Dette direktivet endres ved at de to nye medlemslandene Romania og Bulgaria tilføyes i vedlegget, som angir registreringsnummer for alle EØS-landene. 

Merknader

Aktuelt regelverk er Generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter. Rettsakten vil bli gjennomført i en teknisk endringsforskrift, som følger av utvidelse av EØS-avtalen på grunn av Romania og Bulgaria, og som vil være en egen felles utvidelsesforskrift på matområdet.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/0081/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0081

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2006
Frist returnering standardskjema: 01.02.2007
Dato returnert standardskjema: 01.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen