vet - frihet storfe tuberkulose mm

Kommisjonsvedtak 2007/174/EF av 20. mars 2007 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse regioner og provinser i Italia er offisielt fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose og at en region i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukos...

Commission Decision 2007/174/EC of 20 March 2007 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces or regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis and that a region of Poland is officially free of enzoot...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og gikk gjennom EØS-komitèen 7. desember 2007.

Sammendrag av innhold:

Rettsakten endrer lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose (EBL). Italia får flere regioner tilføyet til listene over offisielt frie regioner for tuberkulose, storfebrucellose og storfeleukose og Polen får tilføyet ytterligere en region når det gjelder storfeleukose. Vedlegg I,II og III til vedtak 2003/467/EF blir endret i henhold til vedlegget i gjeldende rettsakt. 

Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).

Merknader :

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige intansers merknader:

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/174/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32007D0174

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.04.2007
Frist returnering standardskjema: 04.05.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen