Vet - overgangsordninger Romania og Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2007/16/EF av 22. desember 2006 om fastsettelse av overgangsordninger for handel innenfor Fellesskapet med sæd, ova og embryo av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien som er produsert i Bulgaria og Romania...

Commission Decision of 22 December 2006 layin down transitional measures for intra-Community trade in semen, ova and embryos of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species obtained in Bulgaria and Romania...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrer felleskapet fra 1. januar 2007. Fra denne datoen skal sæd, ova og embryo av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien som produseres i Bulgaria og Romania med henblikk på handel innenfor fellesskapet oppfylle fellesskapslovgivningen (direktiv 88/407/EØF, direktiv 89/556/EØF, direktiv 90/429/EØF og direktiv 92/65/EØF). Hensikten med rettsakten er å sikre at sæd, ova og embryo som er produsert i de to landene før 1. januar 2007 og som ikke er konforme med fellesskapslovgivningen ikke blir gjort til gjenstand for handel innenfor fellesskapet. Hensikten er samtidig å legge til rette for at sæd, ova og embryo som er produsert før 1. januar 2007 i overensstemmelse med reglene som gjaldt for eksport til fellesskapet kan gjøres til gjenstand for handel innenfor fellesskapet i en overgangsperiode. Hensikten er også å legge til rette for at sæd, ova og embryo som er produsert før 1. januar 2007 og som ikke er konforme med fellesskapslovgivningen kan gjøres til gjenstand for handel mellom Bulgaria og Romania i en overgangsperiode.


Rettsakten fastsetter at sæd, ova og embryo av storfe, svin, småfe, geit og dyr av hestefamilien som er produsert i Bulgaria og Romania før 1. januar 2007 kun skal sendes  til andre medlemsstater dersom:

1) de er produsert på stasjoner eller av grupper som var godkjent for eksport til Fellesskapet,

2) de er merket med stasjonens eller gruppens godkjenningsnummer,

3) de oppfyller de oppfyller de dyrehelsemessige betingelsene som gjaldt for eksport fra de to landene til Fellesskapet før 1. januar 2007.
Av helsesertifikatet som skal følge med produktene skal det går frem at produktene oppfyller vilkårene i artikkel 2 i vedtak 2007/16/EF og at de er produsert før 1. januar 2007.

Rettsakten fastsetter at sæd, ova og embryo av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien som er produsert før 1. januar 2007 kun skal sendes mellom Bulgaria og Romania dersom:

1) mottakerlandet gir tillatelse til det, og

2) produktene oppfyller de nasjonale dyrehelsemessige betingelsene som gjaldt i mottakerlandet før 1. januar 2007.

Av helsesertifikatet som skal følge med forsendelsene skal det gå fram at produktene oppfyller vilkårene i artikkel 3 i vedtak 2007/16 og at de er produsert før 1. januar 2007.

Overgangsordningene gjelder fra 1. januar 2007 til 31. august 2007.

Merknader

Rettsakten er gitt med henvisning til:

  • Traktaten om Det Europeiske Fellesskab,
  • Traktaten om Bulgarias og Romanias tiltredelse, særlig artikkel 4, nr. 3,
  • Akten vedrørende Bulgarias og Romanias tiltredelse, særlig artikel 42,
  • Rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskabet med henblikk på gennemføring av det indre marked, særlig artikkel 10, nr. 4,

Rettsakten krever endring av en rekke forskrifter. Dette vil bli gjennomført i en egen forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med EØS-utvidelsen.

Gjennomføring av rettsakten vil neppe medføre nevneverdige administrative eller økomiske konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/16/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen