Vet - tiltredelse Bulgaria og Romania

Rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 av 20. november 2006 som tilpasser visse forordninger og vedtak innenfor områdene fri bevegelse av varer, fri bevegelse av personer, selskapsrett, konkurranserett, landbruk (inkludert veterinær og phytosanitær lovgivning), transportpolitikk, toll og avgifter, sta...

Council Regulation (EC) No 1791/2006 of 20 November 2006 adapting certain Regulations and Decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement of persons, company law, competition policy, agriculture (including veterinary and phytosanitary legislation ) transport policy, taxatio...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer en rekke andre rettsakter innenfor områdene fri bevegelse av varer, fri bevegelse av personer, selskapsrett, konkurranserett, landbruk (inkludert veterinær og plantehelselovgivning), transportpolitikk, toll og avgifter, statistikk, energi, miljø, justis- og innenrikssaker, tollunion, forbindelser med tredjesstater, felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Dette EØS-notatet omhandler kun de deler av rettsakten som berører fri bevegelse av varer (gjødsel) og landbruk (økologi, vin og veterinær lovgivning), dvs vedleggets pkt 1 A og 5 A og B I.  

Nærmere om de enkelte rettsakter som endres:

1.   Fri bevegelse av varer:  

A. Gjødsel:

Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilisers

 • Tilføyelse av "Bulgaria" og "Romania" i diverse lister over EUs medlemsstater.   

5. Landbruk

A. Landbrukslovgivning:  

3. Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs 

 • Tilføyer bulgarsk og rumensk terminologi.

5. Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine

 • Tilføyer bulgarsk og rumensk terminlogi.

B. Veterinær og plantehelselovgivning

I. Veterinær lovgivning

Regelverket listet opp i punktene 1-4 (79/542/EØF, 82/735/EØS, 90/424/EØF og 1760/2000) er ikke innlemmet i EØS-avtalen og omtales ikke i dette notatet.  

5. 32001 R 0999: Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

 • Tilføyelse av nasjonale referanselaboratorier for Bulgaria og Romania

6. 32003 R 2160: Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents

 • Setter dato for når Bulgaria og Romania skal oversende nasjonale kontrollprogrammer første gang.

7. 32004 R 0021: Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC

 • Fastsetter at tiltredelsesdatoen skal være skjæringstidspunkt Bulgaria og Romania for en rekke bestemmelser i rettsakten.
 • Fastsetter landskodenummer for Bulgaria og Romania som skal benyttes i øremerker til småfe.

Rettsaktene i punktene 8-10 (hygiene- og kontrollregelverk) er pr april 2007 ikke innlemmet i EØS-avtalen, men forventes innlemmet juni/juli 2007. De vurderes derfor i dette notatet.

8. 32004 R 0853: Regulation (EC) No 853/2004 of the European parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin

 • Fastsetter koder for Bulgaria og Romania til bruk på identifikasjonsmerke i hht Vedlegg II, avsnitt I.

9. 32004 R 0854: Regulation (EC) No 854/2004 of the European parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption

 • Fastsetter koder for Bulgaria og Romania til bruk på stempelmerke i hht Vedlegg I, avsnitt I, kapittel III.

10. 32004 R 0882: Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules

 • Tilføyer Bulgaria og Romania i liste over EUs medlemsstater.

Merknad

Rettsakten krever endring av en rekke forskrifter. Dette vil bli gjennomført i en egen forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med EØS-utvidelsen.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1791/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1791

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen