Vet - tiltredelse Bulgaria og Romania

Rådsforordning (EF) nr. 1792/2006 av 20. november 2006 som tilpasser visse forordninger og vedtak innenfor områdene fri bevegelse av varer, fri bevegelse av personer, konkurranserett, landbruk (veterinær-og plantehelselovgivning), fiskeri, transportpolitikk, toll og avgifter, statistikk, sosialpo...

Commission Regulation (EC) No 1792/2006 of 23 October 2006 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement of persons, competition policy, agriculture (veterinary and phytosanitary legislation), fisheries, transport policy, taxation, statist...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer en rekke andre rettsakter innenfor områdene fri bevegelse av varer, fri bevegelse av personer, konkurranserett, landbruk (veterinær- og plantehelselovgivning), fiskeri, transportpolitikk, toll og avgifter, statistikk, sosialpolitikk og sysselsetting, miljø, tollunion og forbindelser med tredjesstater.

Dette EØS-notatet omhandler kun de delene av rettsakten som berører landbruk (veterinær lovgivning). En lang rekke av rettsaktene faller inn under forenklet prosedyre og er ikke innlemmet i EØS-avtalen. De omtales ikke i dette notatet.

Nærmere om de enkelte rettsakter som endres:

4. Landbruk

A: Veterinær- og plantehelselovgivning

I. Veterinær lovgivning:

19. Commission Decision 98/179/EC of 23 February 1998 laying down detailed rules on official sampling for the monitoring of certain substances and residues thereof in live animals and animal products

 • Fastsetter overgangstidspunkt for Bulgaria og Romania for når akkreditering må være på plass (tiltredelsesdato).

20. Commission Decision 98/536/EC of 3 September 1998 establishing the list of national reference laboratories for the detection of residues

 • Tilføyer nasjonale referanselaboratorier for Bulgaria og Romania.

23. Commission Decision 2000/50/EC of 17 December 1999 concerning minimum requirements for the inspection of holdings on which animals are kept for farming purposes

 •  Fastsetter dato for første gangs rapportering for Bulgaria og Romania.

29. Commission Decision 2001/881/EC of 7 December 2001 drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries and updating the detailed rules concerning the checks to be carried out by the experts of the Commission

 • Sletter greske og ungarske grensekontrollstasjoner på grensene til hhv Bulgaria og Romania.

33. Commission Regulation (EC) No 136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries

 • Sletter Bulgaria og Romania fra lister over tredjeland.

35. Commission Decision 2004/233/EC of 4 March 2004 authorising laboratories to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores

 • Tilføyer autoriserte laboratorier for Bulgaria og Romania

36. Commission Decision 2004/253/EC of 10 March 2004 laying down the transitional measures to be applied by Hungary with regard to veterinary checks on live animals entering Hungary from Romania

 • Rettsakten oppheves.

Merknader

Rettsakten krever endring av en rekke forskrifter. Dette vil bli gjennomført i en egen forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med EØS-utvidelsen.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1792/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1792

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen