Vet- klassisk svinepest

Kommisjonsvedtak 2007/135/EF av 23. februar 2007 om endring av vedtak 2003/135/EF som gjelder endring av planene for utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin og nødvaksinasjon av viltlevende svin mot denne sykdommen i visse deler av delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland (notifisert v...

Commission Decision 2007/135/EF of 23 February 2007 amending Decision 2003/135/EC as regards the amendment of the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and the emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in certain areas of the Federal State of Rhi...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten er rettet mot Tyskland. Den endrer vedtak 2003/135/EF hva angår de planene for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse deler av delstatene Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz og Saarland.

Rettsakten bygger på opplysninger gitt til Kommisjonen av tyske myndigheter om utryddelse av klassisk svinepest i villsvinbestanden i visse deler av Rheinland-Pfalz samt tilgrensede områder til Nordrhein-Westfalen. Disse områdene tas derfor nå ut av listen over områder med eksisterende plan for bekjempelse/nødvaksinering i forhold til klassisk svinepest hos villsvin.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/135/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0135

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.02.2007
Frist returnering standardskjema: 10.04.2007
Dato returnert standardskjema: 26.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen