Vet- Smittsomt blæreutslett hos svin

Kommisjonsvedtak 2007/123/EF av 20. februar 2007 om unntak for Italia vedrørende transport av slaktesvin på offentlig eller privat vei til et slakteri innenfor et restriksjonsområde i henhold til Rådsdirektiv 92/119/EØF (notifisert ved under nummer K(2007) 499) ...

Commission Decision 2007/123/EC of 20 February 2007 granting an exemption to Italy under Council Directive 92/119/EEC for the transport of pigs for slaughter on public and private roads to a slaughterhouse within a protection zone (notified under document number C(2007) 499) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder visse kontrolltiltak innenfor restriksjonssoner i forbindelse med utbrudd av smittsomt blæreutslett hos svin i Italia. Den 15. november 2006 opprettet italienske veterinærmyndigheter iht direktiv 92/119/EØF artikkel 10 et restriksjonsområde grunnet utbrudd av dyresykdommen i området Romano di Lombardia i provinsen Bergamo.

Det er forbudt å transportere svin på offentlig og privat vei innenfor restriksjonsområdet. Italia har søkt om unntak fra forbudet om transport av svin til slakteri i restriksjonsområdet og fått tillatelse for dette på betingelse av at visse kontrolltiltak under og etter transport gjennomføres. 24 timer før transport skal mottakerbedriften samt tilsynsveterinær varsles om den forestående transporten. Under transport skal dyrene fraktes i en transportkorridor der tidspunktet for start og slutt for transport, kjøretøyets registreringsnummer og antall svin registreres. Etter utført transport skal kjøretøyet inspiserers, rengjøres og desinfiseres etter nærmere fastsatte regler. Rettsakten er rettet til Italia og kompetent veterinær myndighet.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/123/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0123

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.02.2007
Frist returnering standardskjema: 04.04.2007
Dato returnert standardskjema: 26.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen