Vet. - SVD hos gris

Kommisjonsdirektiv 2007/10/EF av 21. februar 2007 om endring av vedlegg II til rådets direktiv 92/119/EØF når det gjelder de tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris....

Commission Directive 2007/10/EC of 21 February 2007 amending Annex II to Council Directive 92/119/EEC as regards the measures to be taken within a protection zone following an outbreak of swine vesicular disease....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer punkt 7 i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF. Direktivet gir generelle bestemmelser om tiltak ved visse dyresykdommer; av vedlegg II fremgår det hvilke tiltak som skal gjelde dersom utbrudd av smittsomt blæreutslett (SVD) blir påvist.

Direktiv 92/119/EØF inneholder henvisninger til direktiv 72/461/EØF og direktiv 80/215/EØF; begge disse direktivene ble imidlertid opphevet den 1. januar 2006 (ved direktiv 2004/41/EF). Henvisningene til de to opphevede direktivene erstattes derfor av en henvisning til vedlegg II og III i direktiv 2002/99/EF. Sistnevnte direktiv inneholder generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding og omsetning, samt betingelser for import fra tredjeland, av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum. 

Rettsakten innfører en særskilt ordning for merking av kjøtt og dets etterfølgende bruk/forsendelse i de tilfelle hvor dyrehelsesituasjonen, sett i lys av SVD, tillater det. Direktivet gir spesifikt medlemsstatene mulighet til å bruke et annet stempel for kjøtt som kommer fra et område hvor det er pålagt restriksjoner i forhold til SVD, enn det som opprinnelig er fastsatt i direktiv 2002/99/EF. Dersom medlemsstaten velger å bruke det alternative stempelet, skal Kommisjonen underrettes om det.

Direktivet åpner også for at svin, etter begrunnet søknad fra eieren, kan tillates flyttet fra et sted i risikosonen til et annet sted innenfor den samme risikosonen dersom det skulle oppstå problemer med å oppstalle/holde dyrene. I slike tilfeller skal offentlig veterinær, på forhånd, ha bekreftet de faktiske forhold.

Medlemsstatene skal ha innført bestemmelsene i denne rettsakten senest 1. januar 2008.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring ettersom direktivet, med senere endringer, er implementert i forskrift 27. juni 2002 om bekjempelse av dyresjukdommer.

Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke medfører vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndig instansers merknader/høringsuttalelser

Forslaget har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes av Mattilsynet som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/10/EF
Basis rettsaktnr.: 1992/119/EØF
Celexnr.: 32007L0010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2007
Frist returnering standardskjema: 04.05.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.02.2008

Lenker

Til toppen