Vin - Bulgaria og Romania

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/2006 av 19. desember 2006 om tilpasning til flere forordninger vedrørende den felles markedsordning for vin som følge av Bulgaria og Romanias tiltredelse til den Europeiske Union...

Commission Regulation (EC) No 2016/2006 of 19. December 2006 adapting several regulations concerning the common organisation of the market in wine by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2007

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Som en følge av Bulgaria og Romanias medlemskap i EU, må det gjøres visse tekniske endringer i flere Kommisjonsforordninger om den felles markedsordning for vin, for å gjennomføre de nødvendige tilpasninger. Dette omfatter:
    •    endringer i lister over vinstokker samt områder med vinproduksjon
    •    fastsettelse av referanseperiode for Romania. Dette er bestemmelser knyttet til forpliktelser til å levere vin til destillasjon.
    •    opphevelse av henvisninger til Romania som et tredjeland
    •    tilføyelse av angivelser på bulgarsk og rumensk i følgedokumenter for transport av vinprodukter
    •    tilføyelse av angivelser på bulgarsk og rumensk for beskrivelser som tørr, halvtørr, søt, halvsøt for enkelte vinprodukter   

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin. 

Sakkyndige instansers merknader

Industri- og andre organisasjoners synspunkter:Rettsakten er ikke sendt til høring pga kort tidsfrist, men den er sendt til orientering til Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF), Vinmonopolet og Arcus. 

Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

De fleste endringene som følger av rettsakten er ikke EØS-relevante, da disse er bestemmelser som gjelder markedsordningen for vin eller handel med tredjeland, som ikke inngår i EØS-avtalen og Norge derfor har unntak fra. Det gjelder endringer i: forordning (EF) nr. 1623/2000, forordning (EF) nr. 883/2001 og forordning (EF) nr. 884/2001 artikkel 8 nr. 2 og bilag II. Rettsaktens bestemmelser som omfatter endringer i forordning (EF) nr. 753/2002 er omfattet av Protokoll 47. 

Dette er bestemmelser om merking av produkttype (tørr, halvtørr, halvsøt, søt) for bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvalitetsvinder (kvbd) på romansk og bulgarsk. Likeledes opphevelse av punkt 1 og 6 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 753/2002, hvor Bularia og Romania er angitt som tredjeland. Rettsaktens bestemmelser vedrørende forordning (EF) nr. 753/2002 er relevante og akseptable.  

Rettsakten har ingen økonomske og administrative konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2006
Basis rettsaktnr.: 2016/2006
Celexnr.: 32006R2016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen