Fôr - tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 828/2007 av 13. juli 2007 om varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr...

Commission Regulation (EC) No 828/2007 of 13 July 2007 concerning the permanent and provisional authorisation of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig eller midlertidig godkjenning for tre tilsetningsstoffer. Det er sendt søknad om godkjenning innen de frister som går fram av forordning (EF) nr. 1831/2003. Dokumentasjon som er lagt fram, har vist at kravene i direktiv 70/524/EØF for godkjenning er oppfylt for samtlige. Rettsakten gjelder:

  • Enzymet endo-1,4-beta-xylanase (E 1641) for bruk i fôr i slaktekylling. Tilsetningsstoffet er tidligere midlertidig godkjent og gis nå varig godkjenning.
  • Enzymet endo-1,4-beta-xylanase (E 1617) for bruk i fôr i slaktekalkun. Tilsetningsstoffet er tidligere midlertidig godkjent for slaktekalkun og varig godkjent for slaktekylling. Det blir nå varig godkjent også for slaktekalkun.
  • Fargestoffet astaxanthinrik Pfaffia rhodozyma (ATCC SD-5340) for bruk i fôr i laks og ørret. Tilsetningsstoffet er ikke tidligere godkjent og gis nå en midlertidig godkjenning i fire år.

Merknader  

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Saken vil bli forelagt bransjen i forbindelse med høring.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0828/2007
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32007R0828

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2007
Frist returnering standardskjema: 31.08.2007
Dato returnert standardskjema: 13.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 15.03.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.04.2008

Lenker

Til toppen