Såvarer - sortsnavn, beslektede arter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 920/2007 av 1. august 2007 om endring av forordning (EF) nr. 930/2000 om gjennomføringsbestemmelser med hensyn til egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker ...

Commission Regulation (EC) No 920/2007 of 1 August 2007 amending Regulation (EC) No 930/2000 establishing implementing rules as to the suitability of the denomination of varieties of agricultural plant species and vegetable species ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2007 ved EØS-komiteens beslutning nr 153/2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en endring av en definisjon i forordning (EF) nr. 930/2000 om egnethet av sortsnavn på jordbruksvekster og grønnsaker, dvs. kriterier og begrensninger for bruk av sortsnavn. Forordning (EF) nr. 930/2000 inneholder bl.a. bestemmelser om navnsetting av sorter av nært beslektede arter ("nærbeslektede arter"), et begrep som da også har en egen definisjon i vedlegg til den forordningen.

Slik definisjonen nå endres vil den være tilsvarende den definisjon som benyttes av den internasjonale unionen for rettsbeskyttelse av nye plantesorter, UPOV. I UPOV-systemet er denne definisjonen nylig endret, og det har derfor vært hensiktsmessig å gjøre tilsvarende endring i EUs regelverk.

Rent faktisk betyr endringen at kriteriene for bruk av sortsnavn ved godkjenning av nye plantesorter er noe justert når det gjelder sorter av nær beslektede arter.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører i seg selv ikke behov for regelverksendring. Se forøvrig under "Vurdering".

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Basisforordningen (EF) nr. 930/2000 er tatt inn i EØS-avtalen med tilpasningstekst som følge av at den delvis bygger på forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse (planteforedlerrettsforordningen), en forordning som ikke er en del av EØS-avtalen.

Ved implementeringen av forordning (EF) nr. 930/2000 ble det ikke gjort endringer i norsk regelverk. Etter ny gjennomgang av bestemmelsene i den forordningen, i forbindelse med vurderingen av forordning (EF) nr. 920/2007, kan det allikevel se ut til at forordning (EF) nr. 930/2000 gir grunnlag for visse endringer i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter. Arbeidet med å få avklart dette fullt ut, og evt. få utarbeidet en endringsforskrift, vil derfor bli satt i gang umiddelbart. 

Rettsakten er uten, eller av helt marginal, praktisk betydning for Norge. På bakgrunn av rettsaktens faktiske innhold får den uansett ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 920/2007
Basis rettsaktnr.: 930/2000
Celexnr.: 32007R0920

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.08.2007
Frist returnering standardskjema: 20.09.2007
Dato returnert standardskjema: 13.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen